Przetargi.pl
ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU

Teatr im. Jana Kochanowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 45-056 Opole, Plac Teatralny
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4545942, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr im. Jana Kochanowskiego
  Plac Teatralny 12
  45-056 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4545942, , fax. -
  REGON: 27971700000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatropole.pl; http://teatrkochanowskiego.biuletyn.info.pl/7/strona-glowna-bip.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Wojewódzka Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP WYPOSAŻENIA NIEZBĘDNEGO DLA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ PRZEZ TEATR IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W OPOLU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu w podziale na części: Część 1 Zakup kurtyny scenicznej – (czarne okotarowanie – zestaw: kulisy, horyzont, panorama, paldamenty) Część 2 Mikrofonowy (cyfrowy) system transmisji bezprzewodowej – system nagłośnieniowy (zestaw: mikrofony (do paska), kanały bezprzewodowe, system ładowania, system anten, akumulatorów, skrzynia transportowa, okablowanie) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1a i 1b do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 32000000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: - Dla części 1 – 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100); - Dla części 2 – 7.000,00 (siedem tysięcy złoty 00/100) wniesionym do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach, określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: - w pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego (operacja bezgotówkowa), prowadzony w Banku PEKAO SA Nr rachunku 08 1240 5178 1111 0010 7015 6451 z adnotacją: „Wadium do przetargu nieograniczonego na: Zakup wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia działalności kulturalnej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu Część: …….” 3. Wadium wnoszone w innych formach niż pieniądz należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również w sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach, określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp (zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach