Przetargi.pl
Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zakres prac obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej niezbędnej dla budowy: a) Zadanie 1: złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy wraz ze złączem kablowym SN; b) Zadanie 2: czterech linii kablowych średniego napięcia, wyprowadzonych z rozdzielni sieciowej 15 kV w GPZ Bierkowice i zakończonych złączami kablowymi SN lub stacjami transformatorowymi SN/nN; Kompletna dokumentacja techniczna powinna obejmować: a) projekt budowlany i wykonawczy złącza kablowego wraz z dowiązaniem 15 kV dla zasilania placu budowy oraz prawomocne pozwolenie na budowę; b) projekt budowlany i wykonawczy linii zasilających kablowych 15 kV wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę; c) koncepcję projektową budowy GPZ wraz z liniami 110 kV; d) Program Funkcjonalno – Użytkowy (dalej: „PFU”) budowy GPZ wraz z tabelami zawierającymi podstawowe parametry projektowanych urządzeń; e) projekt budowlany GPZ wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz ze wszelkimi tytułami prawnymi do gruntu, niezbędnymi do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę; f) projekt budowlany i wykonawczy linii 110 kV wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę oraz ze wszelkimi tytułami prawnymi do gruntu, niezbędnymi do uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę; g) wiążące uzgodnienia z właścicielami nieruchomości, gwarantujące TD dostęp do urządzeń (prawo wejścia, przechodu, przejazdu) w celu prowadzenia eksploatacji, remontu, przebudowy; h) w przypadku potrzeby zawarcia porozumień z właścicielami nieruchomości w celu ustanowienia służebności przesyłu – także operaty szacunkowe sporządzone na potrzeby określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla ww. projektowanych linii zasilających, sporządzone przez uprawnionego rzeczoznawcę. i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), kosztorysy, przedmiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Na podstawie art. 45 ust. 2 Prawa Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium dla Zadania 2. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: - dla Zadania 2: 5.000,00 zł; 1. Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku formach podanych w art. 45 ust. 6 Prawa. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 47 1160 2202 0000 0002 1515 3330, Bank Millennium SA. Kserokopię polecenia przelewu załącza się do oferty. 3. W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty wraz z kopią poręczenia lub gwarancji poświadczoną za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną. Zaleca się aby oryginał poręczenia lub gwarancji nie był trwale zszyty/zbindowany z ofertą. 4. Poręczenie lub gwarancja ma zawierać zapis uwzględniający wszystkie trzy warunki zatrzymania wadium, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa. Ma również zawierać oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej kwoty. W przeciwnym wypadku poręczenie lub gwarancja nie będzie spełniała wymagań Zamawiającego. 5. Beneficjentem gwarancji jest Miasto Opole, Rynek – Ratusz, 45-015 Opole. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 Prawa. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium dla Zadania 1.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania doświadczenia lub zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia wystawione przez podmiot udostępniający. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 3. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach