Przetargi.pl
Zakup wyposażenia meblowego Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Legionowie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza przetarg

 • Adres: 03-829 Warszawa, ul. Podskarbińska 25
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 590 28 13
 • Data zamieszczenia: 2023-05-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  ul. Podskarbińska 25
  03-829 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 590 28 13
  REGON: 00001775600245
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia meblowego Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Legionowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie oraz montaż wyposażenia meblowego Sali Obsługi Klientów w Inspektoracie ZUS w Legionowie przy ul. Słowackiego 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 100,00 zł.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia. Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 dostawy wyposażenia meblowego wraz z montażem systemowych ścianek działowych (np. w ramach wyposażenia meblowego sal obsługi klientów lub wielkopowierzchniowych przestrzeni biurowych). Wartość każdej pojedynczej dostawy nie może być mniejsza niż 140 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-05-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach