Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Zamościu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Kościuszki
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 84 6881212, 84 6881211 , fax. 846 866 974
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
  ul. Kościuszki 103
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 84 6881212, 84 6881211, fax. 846 866 974
  REGON: 17756000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Zamościu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Zamościu. 2. Szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został określony w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do siwz) oraz następujących załącznikach: 1) załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacja Techniczna – wyposażenie; 2) załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia – zestawienie wyposażenia SOK w I/ZUS Zamość; 3) załącznik nr 3 do opisu przedmiotu zamówienia – Rzut parteru. Aranżacja.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy składający ofertę zobowiązani są przed upływem terminu składania ofert, określonym w sekcji IV.6.2) do wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 upzp. tj. w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2019 poz. 310 z poźn. zm.). 3. Złożone wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania tj. 30 dni od upływu terminu do składania ofert. 4. W przypadku nie zabezpieczenia oferty dopuszczalną formą wadium lub wniesienia wadium w sposób nieprawidłowy, Zamawiający na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b upzp odrzuci ofertę Wykonawcy. 5. Wadium w formie pieniężnej zgodnie z art. 45 ust. 7 upzp Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. 6. Dane dotyczące rachunku Zamawiającego na który należy wpłacić kwotę wymaganego wadium: Nr rachunku: 58 1020 5590 0000 0902 9030 7014 Dane banku: PKO BP Centrum Korporacyjne I w Warszawie, ul. Nowogrodzka 35/41 7. Na dyspozycji przelewu wymaganej kwoty wadium należy umieścić informację o tym, że przelewana kwota to wadium dotyczące przedmiotowego przetargu. Informacja na dyspozycji przelewu może mieć następującą postać: “WADIUM – Zakup wyposażenia do SOK w Inspektoracie ZUS w Zamościu.” 8. Wadium wnoszone w formie pieniężnej winno zabezpieczać ofertę począwszy od upływu terminu składania ofert tzn. winno się znaleźć na koncie bankowym Zamawiającego przed upływem terminu określonego w § 11 ust. 1 pkt 3) siwz, uwzględniając uwarunkowania bankowe (sesje) związane z przelewaniem kwot pieniężnych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustanawia warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się : 1) formularz oferty; 2) formularz cenowy. 2. Wykonawca wraz z ofertą składa: 1) oświadczenia wymagane w sekcji III.3); 2) pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje, potwierdza za zgodność z oryginałem dokumenty osoba inna niż wynika to z wpisu do KRS lub CEiDG. Pełnomocnictwo należy również załączyć w przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie; 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy); 4) kopię dowodu wniesienia wadium (zalecane).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach