Przetargi.pl
Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2019-09-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wyposażenia do Klubu Seniora współfinansowanego w ramach Programu Wieloletniego “Senior +” na lata 2015 - 2020 przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wyposażenia do Klubu Seniora przy ul. Wiejskiej 2D w Iławie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 4 części: 1) część 1 - meble - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem oraz wyposażenia klubu, b) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 1, c) wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku, d) Wymaga się aby oferowane meble oraz wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy, e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, f) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych mebli i wyposażenia spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SIWZ tabela 1, g) kody CPV: 39132100-7 - szafy na akta, 39113100-8 - Fotel, 39150000-8 - Różne meble i wyposażenie. 2) część 2 - gry planszowe i instrumenty muzyczne - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę fabrycznie nowych gier planszowych i instrumentów muzycznych dla osób należących do Klubu Seniora. b) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 2, c) wymienione w załączniku nr 5 tabela 2 gry i instrumenty należy dostarczyć pod adres ul. Wiejska 2D, 14-200 Iława, d) wszystkie gry i instrumenty muzyczne powinny być fabrycznie nowe, tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone gry planszowe i instrumenty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny. e) Zamawiający wymaga, aby oferowane gry i instrumenty posiadały gwarancję na min. 12 miesięcy od dnia dostawy, f) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, g) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37524200-9 – Gry planszowe, 37521000-6 – instrumenty muzyczne do zabawy, 3) 3 - wyposażenie kuchni - przedmiot obejmuje dostawę w szczególności: a) zakup i dostawę fabrycznie nowego profesjonalnego wyposażenia kuchni klubu wraz z akcesoriami, b) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, c) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę nazwy, producenta i modelu oferowanych urządzeń spowoduje odrzucenie oferty. Powyższe żądanie służy sprawdzeniu przez Zamawiającego minimalnych parametrów technicznych oferowanych urządzeń i wyposażenia z wymogami stawianymi w załączniku nr 5 do SIWZ tabela 3, d) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 5 do SIWZ - tabela 3, e) Zamawiający wymaga, aby oferowane wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesięcy od dnia dostawy, f) kody CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39711130-9 - Chłodziarki, 39711361-7 - Kuchenki elektryczne, 39221180-2 – naczynia do gotowania, 39241120-0 – noże kuchenne, 39711310-5 – Elektryczne zaparzacze do kawy, 39715100-8 – elektryczne podgrzewacze wody natychmiastowe lub akumulacyjne oraz grzałki nurnikowe, 39221000-7 – sprzęt kuchenny, 39221200-9 – zastawa stołowa. 4) część 4 – sprzęt elektroniczny - zakres rzeczowy obejmuje w szczególności: a) zakup i dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby klubu, b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 5 do ZO tabela 4, c) kody CPV: 30213100-6 - Komputery przenośne, 30232110-8 Drukarki laserowe, 31224810-3 – przedłużacze, 32572000 -3 – kabel komunikacyjny. 3. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ tabela nazwy producenta i/lub modelu i/lub nr katalogowego i/lub parametrów technicznych (w zależności od wymogów Zamawiającego w tym zakresie w tabelach załączników nr 1A, 1B, 1C, 1D do SIWZ) określonych w oferowanym przedmiocie zamówienia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 4. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu dostaw dla części 2 były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy 6. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia polegających na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu prac: a) dla części 1,3 : montażowe na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy, b) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wyżej oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały zawarte w załączniku nr 4 wzór umowy dla części 1-4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39132100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub1B i/lub 1C i/lub 1D do SIWZ, 2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) w przypadku podpisania oferty lub poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności do podpisania i złożenia oferty, 4) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku wykonawców- podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 2. Zamawiający informuje, że z uwagi na fakt, iż nie określił warunków udziału w postępowaniu nie wymaga złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w sekcji III.3) niniejszego ogłoszenia, a wymaga tylko złożenia oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach