Przetargi.pl
DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA AKTA ORAZ SPRZĘTU DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DLA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO

24 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 11500 Giżycko, ul. Nowowiejska
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 335 922 , fax. 261 335 641
 • Data zamieszczenia: 2018-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  ul. Nowowiejska 20
  11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 335 922, fax. 261 335 641
  REGON: 28060211800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://24wog.wp.mil.pl/pl/index.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SZAF METALOWYCH NA AKTA ORAZ SPRZĘTU DO OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH DLA 24. WOJSKOWEGO ODDZIAŁU GOSPODARCZEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa szaf na akta klasy A i B oraz sprzętu do zabezpieczenia informacji niejawnych dla 24 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Giżycku wg. opisu przedmiotu zamówienia określonego w załącznikach nr 1 i 2 oraz wg. ilości podanych w załącznikach nr 4 i 5 do siwz Zadanie 1: SZAFA NA AKTA MS1/A/150/1S/2P KL.A lub równoważne szt. 5, SZAFA STALOWA MS2M/A 190 KL. A lub równoważna szt. 39, SZAFA STALOWA MS1/B 150-SK KL. B lub równoważna szt. 2 Zadanie 2: DEPOZYTOR 15 SKRYTKOWA 580x500x200 mm szt. 2, DEPOZYTOR NA LAPTOPY 3 DRZWIOWY szt. 1, NISZCZARKA KLASY P 4 szt. 50, NISZCZARKA KLASY P 5 szt. 10, NISZCZARKA KLASY P 6 szt. 1, POJEMNIK NA KLUCZE 65X65X150 mm szt. 100, SKRZYNIA ALUMINIOWA 580x380x280mm szt. 5, SZAFKA Z 25 POJEMNIKAMI NA KLUCZE kpl. 1, SZAFKA Z 50 POJEMNIKAMI NA KLUCZE kpl. 1, WOREK EWAKUACYJNY OK. 90L szt. 15, PLOMBY OŁOWIANE FI 8MM kg 30, DRUT DO PLOMB W ODCINKACH 300MM kg 30, PLOMBA OŁOWIANA 8MM kg 85, DRUT DO PLOMBOWANIA kg 50, PLOMBY OŁOWIANE FI 8MM kg 30, DRUT DO PLOMB W ODCINKACH 300MM kg 30, PLOMBA OŁOWIANA 10MM kg 25, DRUT DO PLOMBOWANIA 0,6 X 0,3 M.B. kg 20.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39132100-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, przyjmując jako dokument potwierdzający spełnianie tego warunku podpisane oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 6 do SIWZ)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy podpisany na każdej stronie (załącznik nr 3 do siwz), Zestawienie cenowe przedmiotu zamówienia (załącznik nr 4 i /lub 5 do siwz); Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach