Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z podziałem na 2 pakiety, realizowane w ramach projektu „Sercem tworzone."

Zespół Szkół Specjalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 98-300 Wieluń, Traugutta 12
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Specjalnych
  Traugutta 12
  98-300 Wieluń, woj. łódzkie
  REGON: 731645573
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z podziałem na 2 pakiety, realizowane w ramach projektu „Sercem tworzone."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ,, Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Zespołu Szkół Specjalnych w Wieluniu z podziałem na 2 pakiety, realizowane w ramach projektu „Sercem tworzone" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiegona lata 2014 – 2020.” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.PAKIET NR 1 – Sprzęt elektroniczny. PAKIET NR 2 – Wyposażenie pracowni cukierniczej.2. Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji projektu pod nazwą „Sercem tworzone”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.3. Zamówienie udzielane jest zgodnie z umową o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 o numerze RPLD.11.03.01-10-0048/21.4. Wykonanie dostawy przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami umownymi (Załącznik nr 3 do SWZ).5. Przedmiot zamówienia dostarczony przez Wykonawcę będzie fabrycznie nowy, gotowy do użycia, wolny od wad fizycznych i prawnych, oryginalnie zapakowany, najwyższej jakości oraz będzie posiadać co najmniej 24 miesięczny okres gwarancji, licząc od daty dostawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach