Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do sprzętu łączności i informatyki dla lubuskiego garnizonu Policji.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa 10
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 095 7211420 , fax. 095 7211455
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Kwiatowa 10 10
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 095 7211420, fax. 095 7211455
  REGON: 21022150800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.policja.gorzow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: POLICJA

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów do sprzętu łączności i informatyki dla lubuskiego garnizonu Policji.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA : zakup wraz z dostawą : a)materiałów eksploatacyjnych do urządzeń informatycznych, tj. np. atramenty, Kasety OKI, tonery b)materiałów eksploatacyjnych do urządzeń łączności, tj. tonery, papier termotransferowy, c)akcesoriów do urządzeń łączności i Informatyki, tj. płyty CD-R, płyty DVD-R. 2. Wykaz zamawianego przez Zamawiającego asortymentu zawiera zał. nr 3 do SIWZ Formularz Ofertowy. 3.Termin płatności - 30 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 4.Szczegółowy opis warunków płatności i realizacji dostaw oraz warunków reklamacji został zawarty w projekcie umowy - zał. nr 5 do SIWZ. 5.Termin wykonania zamówienia: jednorazowa dostawa w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy w godzinach urzędowania Zamawiającego. 6. Miejsce dostaw: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzów Wlkp. Wydział Łączności i Informatyki KWP w Gorzowie Wlkp.. 7. W Formularzu Ofertowym w kolumnie -materiał oferowany- Wykonawca musi wpisać nazwę oferowanego przez siebie materiału eksploatacyjnego (oryginalnego lub równoważnego). 8. W Formularzu Ofertowym w kolumnie -Producent materiałów- Wykonawca musi wpisać nazwę producenta oferowanych przez siebie materiałów eksploatacyjnych. 9. W Formularzu Ofertowym w kolumnie -wydajność materiału oferowanego- Wykonawca musi wpisać wydajność zaoferowanych materiałów ekploatacyjnych. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów eksploatacyjnych równoważnych do oryginalnych materiałów eksploatacyjnych oferowanych (zalecanych) przez producenta sprzętu pod warunkiem, że materiał równoważny posiada takie same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne lub użytkowe niż produkt oryginalny. Zastosowanie ich nie może spowodować utraty gwarancji producenta urządzeń. 11. W przypadku zaoferowania materiałów eksploatacyjnych - równoważnych do asortymentu, który określono w Formularzu Ofertowym za pomocą nazw handlowych Wykonawca musi podać w Formularzu Ofertowym (w kol. materiał oferowany) faktyczną nazwę danego produktu oraz załączyć do oferty dokumenty potwierdzające, że podana wydajność mierzona jest zgodnie z normami ISO/IEC19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla wkładów atramentowych 12. Pod pojęciem oryginalnych materiałów eksploatacyjnych należy rozumieć: materiały fabrycznie nowe, nieregenerowane, tj. nie poddane procesowi ponownego napełniania oraz wymiany jakichkolwiek elementów, w oryginalnych opakowaniach, wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta urządzeń. 13. Zamawiający uznaje za fabrycznie nowe produkty, do wytworzenia których zastosowano nieużywane wcześniej części i materiały. 14. Wszystkie oferowane przez Wykonawcę przedmioty musza być wolne od wad technicznych, kompletne, zapakowane w oryginalne opakowania z nazwą producenta, muszą posiadać na opakowaniach zewnętrznych logo producenta, nazwę (typ, symbol) materiału oraz termin przydatności, wskazaniem do jakich urządzeń są przeznaczone oraz muszą wskazywać termin upływu gwarancji producenta. 15. Wykonawca będzie zobowiązany potwierdzić, że dostarczany przez niego towar będzie fabrycznie nowy - nie dopuszcza się tonerów regenerowanych. 16. Za produkty równoważne zamawiający uzna produkty: produkty fabrycznie nowe, nieregenerowane, tj. nie poddane procesowi ponownego napełniania oraz wymiany jakichkolwiek elementów, wyprodukowane przez innego producenta niż producent urządzenia, do którego są przeznaczone. Zastosowanie ich nie może spowodować utraty gwarancji producenta urządzeń.. 17. Równoważne materiały eksploatacyjne muszą spełniać następujące warunki: a) muszą być w pełni kompatybilne ze wskazanym typem urządzenia, w którym mają być użytkowane b) muszą zapewnić parametry jakości wydruku i wydajności nie gorszej niż oryginalne oferowane przez producentów danych urządzeń, c) muszą zapewnić prawidłową eksploatację i pełną funkcjonalność urządzeń, w których mają być stosowane równoważne materiały eksploatacyjne. 18. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi odpowiadać wymogom określonym w SIWZ. 19. Zamawiający będzie rygorystycznie przestrzegał zgodności jakościowej dostarczonych towarów z warunkami określonymi w SIWZ. 20. Dostarczony przedmiot zamówienia musi odpowiadać przedmiotowi określonemu w załączniku nr 3 do SIWZ Formularz Ofertowy. 21. W przypadku jeżeli zaoferowany przez Wykonawcę produkt równoważny spowoduje uszkodzenie urządzenia Zamawiającego, w którym był stosowany, co będzie potwierdzone przez ekspertyzę autoryzowanego serwisu danego urządzenia, wówczas Wykonawca będzie zobowiązany do naprawy lub wymiany tego urządzenia na własny koszt w ciągu 14 dni od momentu powiadomienia o awarii oraz do pokrycia wszelkich kosztów wynikających z przeprowadzonej ekspertyzy oraz kosztów z nią związanych. 22. Wykonawca zobowiązany jest to odbioru na własny koszt zużytych opakowań po materiałach eksploatacyjnych dostarczonych w ramach realizacji zamówienia. Koszty utylizacji i recyklingu ponosi Wykonawca. 23. Koszty przewozu, zabezpieczenia towaru i ubezpieczenia za czas przewozu ponosi Wykonawca, a Zamawiający zapewni odbiór towaru w swojej siedzibie, w uzgodnionych przez strony terminach. Wykonawca odpowiada za utratę bądź uszkodzenie przewożonych materiałów eksploatacyjnych do momentu jego odebrania przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 24. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił minimum 12 miesięcznej gwarancji jakościowej na dostarczane Zamawiającemu produkty, jednak nie krótszej niż wynosi gwarancja udzielana przez producenta towaru. 25. Nośniki danych - magnetyczne i optyczne- zostaną wymienione na wolne od wad bez konieczności zwrotu uszkodzonych. Niesprawne dyskietki i płyty CD/DVD zostaną komisyjnie zniszczone. O terminie i miejscu wybrakowania Wykonawca zostanie poinformowany, a jego przedstawiciel zaproszony do asystowania podczas tej czynności. 26. W pozycji 30 Formularza Ofertowego - Płyta CD - R 700MB w kopercie papierowej Zamawiający dopuszcza opakowania zbiorcze typu cake lub szpindel pod warunkiem ujęcia w cenie płyty okładki papierowej.(opakowania typu cake-szpindel + okładka papierowa) 27. Zamawiający preferuje dobre jakościowo nośniki danych, których producent udziela wieloletniej gwarancji na swoje produkty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubuska.policja.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach