Przetargi.pl
Dostawa różnych materiałów medycznych.

105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 68-200 Żary, ul. Domańskiego 2
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4707810, 4707874 , fax. 068 4707815
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 105 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Domańskiego 2 2
  68-200 Żary, woj. lubuskie
  tel. 068 4707810, 4707874, fax. 068 4707815
  REGON: 97032797400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.105szpital.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa różnych materiałów medycznych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnych materiałów medycznych w ilościach i asortymencie wyszczególnionym w załącznikach nr 4 , 5 niniejszej SIWZ w tym: Zadanie nr 1 - soczewki wewnątrzgałkowe Zadanie nr 2 - preparaty śródgałkowe i jednorazowe akcesoria okulistyczne do operacji zaćmy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 337311107
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.105szpital.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach