Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej teleskopowej ładowarki kołowej z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 31-580 Kraków, ul. Nowohucka
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 126 462 202 , fax. 126 462 350
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
  ul. Nowohucka 1
  31-580 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 126 462 202, fax. 126 462 350
  REGON: 35064139200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpo.krakow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej teleskopowej ładowarki kołowej z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej teleskopowej ładowarki kołowej z podnoszoną kabiną dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zał. nr 1 do SIWZ. Wykonawca udzieli na przedmiot zamówienia gwarancji jakości na okres min. 12 miesięcy lub co najmniej 2 000 motogodzin (licząc od daty protokołu zdawczo – odbiorczego). Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: Centrum Ekologiczne Barycz; ulica Krzemieniecka 40, 30 - 694 Kraków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43250000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium 1. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium można wnieść w formie: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wadium w formie pieniężnej można wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Pekao SA 58 12406292 1111 0010 8664 9233 z adnotacją: „Wadium do przetargu nr TZ/EG/6/2020” Uwaga!!! - Zaleca się załączyć do oferty potwierdzenie złożenia wadium. - Wadium w innych formach niż pieniądz należy złożyć w formie kserokopii (potwierdzonej „za zgodność”) załączonej do oferty. W kopercie zawierającej ofertę należy dodatkowo załączyć oryginał ww. dokumentu, który zostanie zwrócony na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. - Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 Pzp. - Datą wniesienia wadium w formie przelewu jest data uznania rachunku bankowego Zamawiającego. - Oferta, która nie będzie zabezpieczona wadium, lub, gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu wyznaczonego do składania ofert, zostanie odrzucona. - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej - podstawa prawna 46 ust. 4 a Pzp. - Zwrot wadium nastąpi na zasadach określonych, w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ponadto do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) oświadczenia, o których mowa w pkt. 8 SIWZ; 2) opis oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia potwierdzający, iż spełnia on wszystkie żądane przez Zamawiającego parametry określone w zał. nr 1 do SIWZ – należy wypełnić zał. nr 1 do SIWZ (kolumna „oferowane” wpisać wskazany parametr, producenta oraz rok produkcji oferowanej ładowarki; 3) kartę katalogową oferowanej ładowarki, 4) wypełniony i podpisany formularz oferty – zał. nr 4 do SIWZ; 5) dowód wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach