Przetargi.pl
Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.

Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii ogłasza przetarg

 • Adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 252 842 , fax. 124 251 228
 • Data zamieszczenia: 2020-03-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii
  Al. Modrzewiowa 22
  30-224 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 252 842, fax. 124 251 228
  REGON: 35119473600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kcr.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu RTG, aparatów EKG, respiratora oraz defibrylatora na potrzeby Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu RTG przyłóżkowego, aparatów EKG z wózkiem, respiratora transportowego, defibrylatora AED - w związku z realizacją przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku nr 7 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, w celu utworzenia pierwszego w Województwie Małopolskim oddziału rehabilitacji narządu ruchu, w którym realizowana będzie rehabilitacja stanowiąca element kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem po leczeniu szpitalnym”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 3 do SIWZ. Zapisy specyfikacji należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SIWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Załącznik do umowy (opis parametrów i warunków wymaganych). Załącznik należy wypełnić na część/części na jakie Wykonawca składa ofertę; 3. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej; 4. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, w odniesieniu do określonego warunku udziału w postępowaniu (w formie pisemnej) – jeżeli dotyczy. 5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert – wg wzorów będących załącznikami nr 2A/2B do SIWZ. 6. W terminie trzech dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 7. Dokumenty podmiotów zagranicznych są składane – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 r. „w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach