Przetargi.pl
zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu ogłasza przetarg

 • Adres: 09-200 Sierpc, ul. Kościuszki 1A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 2752113 , fax. 024 2752113
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
  ul. Kościuszki 1A 1A
  09-200 Sierpc, woj. mazowieckie
  tel. 024 2752113, fax. 024 2752113
  REGON: 61094630500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zdpsierpc.bip.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowej koparko-ładowarki dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Sierpcu - rok produkcji 2011. 2.Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 3.Oferowana koparko-ładowarka winna być w pełni sprawna i odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia rzeczy. 4.Gwarancja i serwis pogwarancyjny 1)gwarancja minimum 2 lata, tj. 24 miesiące lub 2000motogodzin. 2)wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny znajdujący się na terenie Polski 3)W celu prawidłowej realizacji napraw gwarancyjnych Wykonawca zapewni Zamawiającemu pełen serwis części zamiennych 4)czas przybycia serwisu - max. 48 godz 5.Wykonawca dokona instruktarzu w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie Zamawiającego 6.Wykonawca przekaże dokumentację techniczną obsługi sprzętu w języku polskim 7.Odbiór sprzętu odbędzie się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w siedzibie Zamawiającego 8.Koparko-ładowarka powinna bezwzględnie charakteryzować się następującymi parametrami technicznymi: Charakterystyka techniczna koparko-ładowarki : 1)koparko-ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym; 2)masa eksploatacyjna maszyny do 8100 kg 3)długość transportowa maszyny do 5,70 m; 4)silnik wysokoprężny o mocy znamionowej brutto do 74,2 kW (100kM); 5)napęd koparko-ładowarki na dwie osie, możliwość napędu na jedną oś; 6)koła jezdne: przednie małe 20, tylne duże 26; 7)przednia oś wychylna, przednie koła skrętne; 8)średnica zawracania koparko-ładowarki bez hamulca  do 8,5 m; 9)skrzynia biegów maszyny powershift, przełączalna pod obciążeniem, cztery biegi w przód, cztery biegi w tył; 10)dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się; 11)system hydrauliczny umożliwiający dostosowanie wydajności układu hydraulicznego do bieżącego zapotrzebowania; 12)układ hydrauliczny zasilany pompą zębatą trzysekcyjną; 13)stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie; 14)błotniki kół przednich, skrzynka narzędziowa, immobiliser; 15)kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS z obrotowym fotelem operatora. Osprzęt ładowarkowy koparko-ładowarki : 1)koparko-ładowarka musi posiadać system z równoległymi siłownikami przechylania łyżki, zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej; 2)koparko-ładowarka musi posiadać układ stabilizacji łyżki ładowarkowej; 3)łyżka ładowarkowa dzielona [otwierana], wielofunkcyjna: 6 w jednym - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania; 4)na łyżce muszą być zamontowane widły do palet; 5)pojemność łyżki ładowarki 1,0 m3 z tolerancją ? 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m; 6)maksymalna wysokość załadunku 3,0 m i powyżej; 7)udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej 2 800 kg i powyżej; 8)siła skrawania na łyżce ładowarkowej na poziomie gruntu 65 kN i powyżej. Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki : 1) musi posiadać możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego; 2)łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ? 20 mm i pojemności 0,2 m3 ? 0,06 m3; 3)ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe); 4)maksymalna głębokość kopania 5,90 i powyżej; 5)maksymalna wysokość załadunku przy złożonym ramieniu 3,5 m i powyżej; 6)siła skrawania na łyżce koparkowej 57 kN i powyżej, siła skrawania na ramieniu złożonym 30 kN i powyżej; 7)udźwig przy złożonym ramieniu 1200 kg i powyżej. Wyposażenie dodatkowe koparko-ładowarki: 1)łyżka skarpowa o szerokości min. 1500 mm; 2) instalacja hydrauliczna do młota; 3)pług odśnieżny: kompatybilny z koparko - ładowarką; mocowanie: szybkozłącze mechaniczne szerokość min. 2700 mm - max. 2800 mm, szerokość robocza od 2490 mm do 2550 mm; 4 opcje odgarniania: lewostronnie, prawostronnie, czołowo (symetrycznie lewo-prawo), do środka; hydrauliczne sterowanie funkcjami roboczymi z kabiny lemiesz gumowy oraz lemiesz stalowy (możliwość przekładania) 4)zamiatarka (przystosowana do montażu na koparko-ładowarce). 5)szybkozłącze mechaniczne wraz z ramką do montażu zamiatarki
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 432600003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 7 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymaga się

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: zdpsierpc.bip.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach