Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicach: Długojowskiej, Langiewicza, Pośredniej, Zielonej, Mickiewicza

Gmina Miasta Radomia ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, ul. Jana Kilińskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284 , fax. 0-48 36 20 282, 3620532
 • Data zamieszczenia: 2011-07-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasta Radomia
  ul. Jana Kilińskiego 30 30
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 0-48 36 20 283, 36 20 284, fax. 0-48 36 20 282, 3620532
  REGON: 67022345100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy ulicach: Długojowskiej, Langiewicza, Pośredniej, Zielonej, Mickiewicza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatów szacunkowych, ustalających wartość rynkową nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa własności oraz wartość rynkową nieruchomości gruntowych jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, położonych w Radomiu przy ulicach: 1. ul. Długojowska 58, działka nr 664 o pow. 221 m2, KW 00089234/0 (Obr. III/2, ark. 141), 2. ul. Długojowska 110, działka nr 596 o pow. 267 m2, KW 00094628/7 (Obr. III/2, ark. 141), 3. ul. Długojowska 124, działka nr 589 o pow. 274 m2, KW 00106074/6 (Obr. III/2, ark. 141), 4. ul. Langiewicza, działka nr 546/6 o pow. 677 m2, KW 00143087/1/0 (Obr. I, ark. 21), 5. ul. Pośrednia 15, działka nr 180/3 o pow. 195 m2, KW 00095853/0 (Obr. VII, ark. 75), 6. ul. Zielona 31/4, działka nr 341 o pow. 309 m2, KW 00106446/5 (Obr. I, ark. 21), 7. ul. Mickiewicza 3 a (Wspólnota Mieszkaniowa), działka nr 138/1 o pow. 598 m2, (Obr. IX/1, ark. 86), Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres zamówienia - poniżej 193.000 EUR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 703000004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.radom.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach