Przetargi.pl
Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany

Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany ogłasza przetarg

 • Adres: 01-922 Warszawa, ul. Conrada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 226 338 680 , fax. 226 338 654
 • Data zamieszczenia: 2019-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rekreacyjno-Sportowe miasta stołecznego Warszawy w Dzielnicy Bielany
  ul. Conrada 6
  01-922 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 226 338 680, fax. 226 338 654
  REGON: 14116568300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crs-bielany.waw.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup wraz z dostawą chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i sukcesywne dostawy chemii basenowej do uzdatniania wody na pływalniach CRS Bielany Środki chemiczne: • Stabilizowany podchloryn sodu NaOCl - ilość 11 550 kg • Regulator pH (korektor pH minus płynny) – ilość 1 920 kg • Ziemia okrzemkowa Becogur 4500 - ilość 630 kg • Środek zapobiegający rozwojowi glanów o zawartości minimum 36% amin czwartorzędowych – ilość 60 litrów • Koagulant BWT płynny – ilość 60 litrów • Żel czyszczący do basenów, linii wody i rynien przelewowych, odczyn kwaśny. (np. Randklar żel) – ilość 150 kg • Buffer DPD1 (niebieski) 15 mm – ilość 6 sztuk • Reagent DPD1 (zielony) 15 mm - ilość 6 sztuk • Reagent DPD 3 (czerwony) 15 mm – ilość 6 sztuk • Phend Red ( biały) 15 mm – ilość 6 sztuk • Preparat alkaiczny do mycia powierzchni przy basenowych nie zawierający podchlorynu sodu, chloranu sodu roztwór roboczy 1:150 ( np. Banisol A)– ilość 120 kg • Kwaśny środek do regularnego usuwania osadów wapiennych i chemicznych na obrzeżach niecki i jej okolicach na basenach krytych1:100 (np. Banisol S) – ilość 120 kg • Silny środek czyszczący do basenów i obrzeży, oraz do czyszczenia fug. Usuwa przez rozpuszczenie wszelkie osadyatmosferyczne, glonowe i wapienne, oraz brązowe zabarwienia od żelaza i manganu. (np. Compactal) – ilość 120 kg • Tabletki do fotometru Lovibond DPD 1 - ilość 540 sztuk • Tabletki do fotometru Lovibond DPD 3 – ilość 540 sztuk • Tabletki do fotometru Lovibond pH – ilość 540 sztuk
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24000000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W tym zakresie Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz oferowanych środków (bez cen) – zgodnie z załącznikiem nr 4 Pełnomocnictwa dla osoby składającej ofertę, w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach