Przetargi.pl
Zakup worków do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 72-100 Goleniów, I Brygady Legionów
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 418-44-26, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2020-02-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  I Brygady Legionów 17 C
  72-100 Goleniów, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 418-44-26, , fax. -
  REGON: 81004226000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkgoleniow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot inny utworzony w szczególnym celu zaspakajania potrzeb o charakterze powszechnym.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup worków do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) nowych worków foliowych do zbierania odpadów komunalnych selektywnych dla potrzeb Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Goleniowie. Dostawy będą realizowane sukcesywnie wg potrzeb Zamawiającego, w ilościach zamawianych mailowo przez upoważnionych pracowników. Zamawiający przewiduje zastosowanie w tym postępowania prawa opcji. Zamawiający planuje zakup następującej ilości worków – ilość podstawowa zamówienia: a)Worek żółty 120 l – 370000 szt. b)Worek zielony 120 l – 72500 szt. c)Worek niebieski 120 l – 65000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 365000 szt. e)Worek czarny 120 l – 30000 szt. f)Worek czarny 240 l – 20000 szt. W związku z zastosowaniem w tym postępowaniu prawa opcji zamawiający przewiduje, że zamówi nie mniej niż ( zamówienie minimalne): a)Worek żółty 120 l – 222000 szt. b)Worek zielony 120 l – 43500 szt. c) Worek niebieski 120 l – 39000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 219000 szt. e)Worek czarny 120 l – 18000 szt. f)Worek czarny 240 l – 12000 szt. a przy pełnym zastosowaniu przewidywanej opcji zamawiający zamówi nie więcej niż: a)Worek żółty 120 l – 518000 szt. b)Worek zielony 120 l – 101500 szt. c) Worek niebieski 120 l – 91000 szt. d)Worek brązowy 120 l – 511000 szt. e)Worek czarny 120 l – 42000 szt. f)Worek czarny 240 l – 28000 szt. Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest oświadczenie woli Zamawiającego wykonania zamówienia w ramach prawa opcji i złożenie odpowiedniego zamówienia częściowego wykraczającego poza ilość worków stanowiącej podstawowy przedmiot zamówienia. Rozliczenie następować będzie na faktycznie zamówionej ilości worków i cen jednostkowych wskazanych w ofercie dla każdego z rodzajów worków. Dostarczenie dwóch partii worków nie spełniającego wymogów opisanych w pkt. 3.10. SIWZ może spowodować wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego w terminie natychmiastowym. Miejsce dostawy: teren Bazy P.G.K. Sp. z o.o. w Goleniowie, ul. I Brygady Legionów 17 C, 72-100 Goleniów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 19520000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 6 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach