Przetargi.pl
Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4185207 , fax. 077 4185207
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Zamkowa 6 6
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 077 4185207, fax. 077 4185207
  REGON: 00450240200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kluczbork.opsinfo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup węgla kamiennego orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork - ilość: około 130 ton
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup węgla kamiennego w przewidywanej ilości około 130 ton, orzech gatunek I, granulacja 30-65 mm. wraz z dostarczeniem dla klientów OPS na terenie miasta i gminy Kluczbork, w okresie od października br. do grudnia 23.12.2014 roku. Przewidywana liczba około 300 klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz sposób jego wykonania określony jest w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla niniejszego zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których zamierza wykonanie zlecić podwykonawcom.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091112105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.kluczbork.opsinfo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach