Przetargi.pl
Wymiana nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 39 odcinek Bukowa Śląska - granica województwa od km 89+650 do km 91+544

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 077 4016344; 4545505, 4016330 , fax. 077 4544468
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
  ul. Niedziałkowskiego 6 6
  45-085 Opole, woj. opolskie
  tel. 077 4016344; 4545505, 4016330, fax. 077 4544468
  REGON: 01751157500147
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opole.gddkia.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana nawierzchni w ciągu drogi krajowej nr 39 odcinek Bukowa Śląska - granica województwa od km 89+650 do km 91+544
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Wymiana nawierzchni drogi krajowej nr 39 na długości 1,894 km na odcinku Bukowa Śląska - granica województwa (od km 89+650 do km 91+544) obejmujący między innymi : - frezowanie profilujące nawierzchni na śr. grub. do 4 cm wraz z oczyszczeniem podłoża, oraz odwozem na składowisko destruktu na odległość do 15 km, - wykonanie niezbędnych remontów cząstkowych podbudowy (po frezowaniu) oraz profilowanie pochyleń łuków poziomych masą z betonu asfaltowego AC 16 W, - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16W na całej powierzchni przedmiotowego odcinka na średnią głębokość 6 cm, - zbrojenie nawierzchni asfaltowej geosiatką wykonaną z włókien szklanych i węglowych wstępnie przesączonych asfaltem, wraz ze skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8 kg/1m2 (warstwy bitumiczne) - wykonanie warstwy ścieralnej z masy grysowo-mastyksowej SMA 11S gr. 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstw konstrukcyjnych, - wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu bitumicznego wraz z profilowaniem na przedmiotowym odcinku, wraz z mechanicznym zagęszczeniem, - wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego . W ramach zamówienia, oprócz robót Wykonawca zobowiązany będzie również do : - opracowania PZJ, - opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót , - wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót oraz rozbiórki po zakończeniu robót , - sporządzenie operatu kolaudacyjnego w 4 egzemplarzach, - zrealizowania wszelkich czynności, robót i prac koniecznych do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania robót, - organizacji placu budowy, - wykonanie badań kontrolnych, w tym badania właściwości przeciwpoślizgowych warstwy ścieralnej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332207
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 35.000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 ; b. poręczeniach bankowych ; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ; d. gwarancjach bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ze zm. )

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gddkia.gov.pl/pl/487/do-progow-unijnych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach