Przetargi.pl
Zakup usługi szkoleniowo-doradczej dla 30 uczestników Projektu Własna firma - Twoją szansą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5784400 centrala, 5784489 , fax. 022 5784418
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
  ul. Młynarska 16 16
  01-205 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5784400 centrala, 5784489, fax. 022 5784418
  REGON: 01636205000019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wup.mazowsze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi szkoleniowo-doradczej dla 30 uczestników Projektu Własna firma - Twoją szansą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakup usługi szkoleniowo-doradczej dla 30 uczestników Projektu Własna firma - Twoją szansą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 10 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wup.mazowsze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach