Przetargi.pl
Dostawy: kwaszonki

Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce ogłasza przetarg

 • Adres: 03-016 Warszawa, ul. Ciupagi 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 3217650 , fax. 022 8111537, 8110052
 • Data zamieszczenia: 2010-08-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Areszt Śledczy w Warszawie Białołęce
  ul. Ciupagi 1 1
  03-016 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 3217650, fax. 022 8111537, 8110052
  REGON: 00032049500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.sw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej-wymiar sprawiedliwości

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawy: kwaszonki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy: kwaszonki - w rodzaju i ilościach jak poniżej: ogórek kwaszony gat. I, PN-A-77701:1997- 40 000 kg, kapusta kwaszona PN-72/A-77700 - 40 000 kg, ( opakowania max do 150 kg )
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153314805
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie - 2 800,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące osiemset 00/100) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzach, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U.07.Nr.42,poz. 275). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać przelewem na konto Zamawiającego NBP O/O W- wa 42101010100401071391200000. Powyższe konto jest kontem nie oprocentowanym. Wadium wnoszone w innej formie należy złożyć w kasie zamawiającego. ( oryginał ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.sw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach