Przetargi.pl
Zakup usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej dla Agencji Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 45
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 48 22 360 91 10 , fax. 48 22 360 91 01
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Rezerw Materiałowych
  ul. Grzybowska 45 45
  00-844 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 48 22 360 91 10, fax. 48 22 360 91 01
  REGON: 01219930500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.arm.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej dla Agencji Rezerw Materiałowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi dostępu do Systemu Informacji Prawnej dla Agencji Rezerw Materiałowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 722680001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.arm.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach