Przetargi.pl
Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemy Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-924 Warszawa, ul. Kopernika
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 826 93 52 , fax. 22 826 17 14
 • Data zamieszczenia: 2019-03-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowy Instytut Dziedzictwa
  ul. Kopernika
  00-924 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 826 93 52, fax. 22 826 17 14
  REGON: 15263890000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nid.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: państwowa instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemy Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wsparcie Zamawiającego na etapie przygotowania zamówienia na prace programistyczne w zakresie przygotowania dokumentacji zamówienia oraz wsparcia po ogłoszeniu zamówienia do momentu podpisania umowy z wyłonionym wykonawcą prac programistycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72224000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 4.300 PLN (słownie: cztery tysiące trzysta złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Bank Gospodarstwa Krajowego 02 1130 1017 0020 1462 2390 0001 ze wskazaniem w tytule przelewu: „WADIUM - Zakup usługi doradczej w zakresie rozbudowy i rozwoju Systemy Danych o Zabytkach będącego w posiadaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, znak DIG/NID/1/2019” W przypadku wnoszenia wadium w jednej z form, o których mowa w pkt 9.2.b-e z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać: 1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego); 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem; 3) kwota gwarancji/poręczenia; 4) termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą; 5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 3. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego pełną kwotą wadium. 4. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu należy przedłożyć oryginał lub kopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem) polecenia przelewu bankowego lub dowód wpłaty. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach: oryginał dokumentu wadialnego (poręczenia lub gwarancji) należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach