Przetargi.pl
Zakup usług organizacji kursów zawodowych: baristycznego, barmańskiego, kelnerskiego i carvingu w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w roku 2014

Powiat Wielicki ogłasza przetarg

 • Adres: 32-020 Wieliczka, ul. Dembowskiego 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 2880210 , fax. 012 2880040
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Wielicki
  ul. Dembowskiego 2 2
  32-020 Wieliczka, woj. małopolskie
  tel. 012 2880210, fax. 012 2880040
  REGON: 35155453100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wieliczka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup usług organizacji kursów zawodowych: baristycznego, barmańskiego, kelnerskiego i carvingu w ramach realizacji projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce w roku 2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1/.Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych: baristycznego, barmańskiego, kelnerskiego i carvingu dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce i Zespołu Szkół w Gdowie, beneficjentów ostatecznych projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3/.KURS BARISTYCZNY Tematyka kursu: kurs baristyczny powinien obejmować co najmniej następujące zagadnienia: część teoretyczna: Coffee Culture, przechowywanie kawy, budowa ekspresu i jego rodzaje, metody przyrządzania kawy, zasady jej serwowania, teoria espresso; część praktyczna: espresso, kawy mleczne, kawy deserowe, Latte Art, dbałość o stanowisko pracy - czyszczenie ekspresu, młynka. Tematyka może zostać rozszerzona przez Wykonawcę. Czas trwania kursu: minimum 18 godzin, przy czym co najmniej 12 godzin powinno mieć charakter praktyczny. Poprzez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową. Czas realizacji: według ustaleń z Zamawiającym. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej z uwzględnieniem konieczności dojazdu uczniów do miejsca realizacji kursu. Liczba uczestników kursu: 10 uczniów i uczennic (1 grupa). Rekrutację na kurs prowadzi Zamawiający. Wykonawca otrzyma listę uczestników po podpisaniu umowy. 4/.KURS BARMAŃSKI Tematyka kursu: kurs barmański dla uczniów szkoły gastronomicznej - zawierający co najmniej następujące zagadnienia: a. wprowadzenie do zawodu barmana, b. zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych, c. podział i charakterystyka napojów mieszanych, d. technika miksowania, teoretyczne i praktyczne zastosowanie receptur, e. wyposażenie i organizacja profesjonalnego Cocktail - Baru, f. miksowanie w stylu wolnym. Tematyka może zostać rozszerzona przez Wykonawcę. Czas trwania kursu: 30 godzin, przy czym poprzez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową. Liczba uczestników kursu: 20 osób ( 2 grupy po 10 osób). Czas realizacji: według ustaleń z Zamawiającym. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej z uwzględnieniem konieczności dojazdu uczniów do miejsca realizacji kursu. Preferowane dni: piątek - niedziela 5/.KURS KELNERSKI Tematyka kursu: kurs kelnerski dla uczniów szkoły gastronomicznej - zawierający co najmniej następujące zagadnienia: a. zasady obsługi gości indywidualnych w tym w szczególności: obsługa konsumenta, serwis dań, serwis wina, serwis champagne, b. obsługa imprez okolicznościowych, organizacji bankietów, obsługi konferencji, przerw kawowych. Tematyka może zostać rozszerzona przez Wykonawcę. Czas trwania kursu: 30 godzin przy czym poprzez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową Liczba uczestników kursu: 10 osób (1 grupa). Czas realizacji: według ustaleń z Zamawiającym. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej z uwzględnieniem konieczności dojazdu uczniów do miejsca realizacji kursu. Preferowane dni: piątek - niedziela. 6/.KURS CARVINGU Tematyka kursu: kurs carvingu dla uczniów szkoły gastronomicznej. Kurs powinien zawierać co najmniej następujące zagadnienia: a. nauka podstawowych rodzajów cięć używanych w carvingu, b. nauka wykonywania dekoracji z warzyw i owoców oraz rzeźby z arbuza i melona, c. układanie kompozycji z wykonanych owoców i warzyw. Tematyka szkolenia może zostać rozszerzona przez Wykonawcę. Czas trwania kursu: 8 godzin, przy czym poprzez 1 godzinę trwania kursu Zamawiający rozumie godzinę zegarową. Liczba uczestników kursu: 20 osób ( 2 grupy po 10 osób). Czas realizacji: według ustaleń z Zamawiającym. Kurs powinien zostać zorganizowany w czasie wolnym od nauki szkolnej z uwzględnieniem konieczności dojazdu uczniów do miejsca realizacji kursu. Preferowane dni: piątek - niedziela 7/.Przedmiot umowy powinien być realizowany w miejscu zlokalizowanym na terenie powiatu wielickiego lub gmin bezpośrednio z nim sąsiadujących. W przypadku, gdy kursy odbywać się będą w miejscu innym niż wskazane powyżej Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt zapewnić uczestnikom kursu dojazd z siedziby Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce lub Zespołu Szkół w Gdowie do miejsca realizacji kursu. Czas dojazdu uczestników kursu nie może przekroczyć jednej godziny w każdą stronę. Szczegółowy harmonogram zostanie ustalony przed podpisaniem umowy z Wykonawcą. 8/. Obowiązki Wykonawcy: Do obowiązków Wykonawcy należy przede wszystkim: a. realizacja zajęć przez wykwalifikowanych trenerów, posiadających doświadczenie w prowadzeniu kursów z tematu objętego przedmiotową umową, b. zabezpieczenie sali z wyposażeniem, przystosowanej do realizacji kursów, będących przedmiotem niniejszej umowy, c. zabezpieczenie sprzętu, urządzeń mechanicznych i wszelkich innych przyrządów oraz materiałów i produktów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania programu każdego z kursów, d. zapewnienie uczestnikom kursów dodatkowo ciepłego posiłku, w przypadku, gdy kurs trwa ponad 6 godzin w jednym dniu e. po zakończeniu każdego z kursów przygotowanie i wręczenie uczestnikom: - zaświadczenia/certyfikatu o ukończeniu szkolenia, zawierającego informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, - dodatkowego zaświadczenia o ukończeniu danego kursu, zawierającego informację o jego temacie oraz wymiarze godzin, wydanego zgodnie z aktualnymi wytycznymi Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dotyczącymi zasad oznaczania projektów i działań informacyjno-promocyjnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego wzór stanowi do umowy. 9/.W ramach promocji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest także do: a. oznakowania sal, w których będą odbywały się zajęcia, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, b. informowania uczestników kursu o fakcie współfinansowania zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, c. stosowania na wszystkich dokumentach w trakcie wykonywania przedmiotowego zamówienia znaków takich jak: logo POKL, logo Unii Europejskiej wraz z odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego, logo Województwa Małopolskiego, logo projektu, logo powiatu wielickiego, hasło promocyjne POKL. Wzór papieru firmowego zostanie udostępniony przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wykonawca po zakończeniu każdego kursu przeprowadzi jego ewaluację za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych , stanowiących załącznik do projektu umowy. 10/.Wykonawca po zakończeniu każdego z kursów przedstawi Zamawiającemu następujące dokumenty, zatwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy: a. listę obecności z własnoręcznymi podpisami uczestników kursu w każdym dniu zajęć, b. program kursu oraz dziennik zajęć, c. potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych wraz z jednym egzemplarzem materiałów, d. kopie wydanych zaświadczeń i certyfikatów oraz listę potwierdzającą ich odbiór przez uczestników, e. listę potwierdzającą korzystanie z serwisu kawowego lub posiłku, jeżeli był przygotowywany dla uczestników kursu, f. oryginały ankiet ewaluacyjnych, g. informację o zrealizowaniu usługi w formie pisma przewodniego, w którym Wykonawca wymieni dokumenty składane Zamawiającemu, zgodnie z umową wraz z fakturą VAT.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 805300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wieliczka.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach