Przetargi.pl
Zakup urządzeń (dwóch serwerów, macierzy pamięci masowej oraz zasilacza awaryjnego UPS) do serwerowni Urzędu Gminy Lubawa oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa

Urząd Gminy Lubawa ogłasza przetarg

 • Adres: 14-260 Lubawa, Fijewo 73
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 6455410 , fax. 089 6455415
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Lubawa
  Fijewo 73 73
  14-260 Lubawa, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 6455410, fax. 089 6455415
  REGON: 51074288200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminalubawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup urządzeń (dwóch serwerów, macierzy pamięci masowej oraz zasilacza awaryjnego UPS) do serwerowni Urzędu Gminy Lubawa oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń (dwóch serwerów, macierzy pamięci masowej oraz zasilacza awaryjnego UPS) do serwerowni Urzędu Gminy Lubawa oraz Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Lubawa. 2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Oferta Wykonawcy winna uwzględniać: a) akcesoria niezbędne do podłączenia, uruchomienia i sprawdzenia zaproponowanego sprzętu w miejscu użytkowania; b) konieczność dostarczenia, wniesienia, montażu i uruchomienia sprzętu w Urzędzie Gminy Lubawa. 4. Wykonawca w ramach oferty zobowiązuje się: a) zaoferować przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, zgodny z polskimi i europejskimi normami; b) zaoferować przedmiot zamówienia posiadający deklarację zgodności CE; c) udzielić pełnej gwarancji na proponowany sprzęt na okres min 3 lat od daty podpisania protokołu odbioru z uwzględnieniem wymagań szczegółowych Zamawiającego, wyszczególnionych w § 6 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. 5. Ilekroć w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, a także normy, Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i zastrzega sobie prawo (np. w przypadku oferowania sprzętu lub oprogramowania równoważnego) do przeprowadzenia testów zgodności na zasadach określonych w pkt. 6. 6. Przez produkt równoważny dla wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z dedykowanymi programami (aplikacjami) Zamawiającego, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów związanych z dostosowaniem programów (aplikacji) Zamawiającego lub produktu równoważnego i posiada wszystkie cechy określone w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. 7. W przypadku wątpliwości dotyczących spełniania przez oferowany przez Wykonawcę sprzęt lub oprogramowanie określone w SIWZ (np. w przypadku oferowania sprzętu równoważnego lub oprogramowania równoważnego), Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania, na etapie badania i oceny ofert, każdego z Wykonawców do dostarczenia sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, w celu wykonania stosownych testów. Wykonawca będzie zobowiązany w ciągu 3 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Zamawiającego, do bezpłatnego wypożyczenia na okres co najmniej 7 dni sprzętu oferowanego przez Wykonawcę. Zamawiający przeprowadzi stosowne testy wg niżej przedstawionych warunków: a) testowanie zaoferowanego sprzętu przeprowadzone będzie przez pracowników Zamawiającego lub przez osobę trzecią (np. osobę/osoby firmy zewnętrznej) wybraną przez Zamawiającego (biegłego w rozumieniu art. 21 ust. 4 ustawy), b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do testowania, przewożenia, powierzania sprzętu osobom trzecim celem dokonania stosownych testów, jeśli uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny przedmiotu oferty, c) przedmiotem testów będzie kompletny sprzętu, identyczny z zaoferowanym przez Wykonawcę, sprzęt ten będzie w dalszym postępowaniu traktowany jako wzorcowy, d) sprzęt dostarczony do testów musi mieć sprawne wszystkie elementy wymienione w Specyfikacji technicznej. Niesprawność któregokolwiek z elementów podczas testów dyskwalifikuje sprzęt. Przedmiot zamówienia zostanie uznany za nie spełniający warunków SIWZ. 8. Przez normę jakościową równoważną rozumie się taką, która potwierdza, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z normami jakościowymi lub poświadcza zgodność działań Wykonawcy z równoważnymi normami jakościowymi odwołującymi się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich lub potwierdza odpowiednio stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 488200002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione do dnia 16.11.2011 r. do godz. 9:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Lubawa BS Lubawa 30 8832 0001 1001 0000 0299 0005. 5. Wadium wnoszone w formie poręczeń bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, gwarancji bankowych i poręczeń należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Gminy. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 7. Z treści dokumentu wadialnego muszą wynikać okoliczności wypłaty przez Gwaranta bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego pełnej kwoty wadium zgodnie z art. 46 ust 5 ustawy. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 13. 9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku banko?wego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wyko?nania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminalubawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach