Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę odczynników, testów diagnostycznych, wzorców, materiałów certyfikowanych, krążków, surowic oraz sporali.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna ogłasza przetarg

 • Adres: 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16/201
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5279500 , fax. 089 5279788
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  ul. Żołnierska 16/201 16/201
  10-561 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5279500, fax. 089 5279788
  REGON: 00029180700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsse.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) na dostawę odczynników, testów diagnostycznych, wzorców, materiałów certyfikowanych, krążków, surowic oraz sporali.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie I - LBEK -Testy Elisa Zadanie II - LBEK - Testy diagnostyczne do grypy Zadanie III - LBEK -Testy MEIA wraz z dzierżawą aparatu Zadanie IV - LBEK - Real Time CMV Zadanie V - LBEK - Testy na alergię Zadanie VI - LBEK - Testy immunochromatograficzny do oznaczania Rota i Adenowirusów Zadanie VII - LBEK - Zestaw do diagnostyki patogenów dróg oddechowych Zadanie VIII - LBEK - Testy do badań molekularnych z wykorzystaniem aparatu Rotor Gene 3000 Zadanie IX - LBEK - Norowirusy Zadanie X - LBEK - Płyny do hodowli komórkowej Zadanie XI - LBEK - Zestaw do genotypowania wirusa HPV Zadanie XII - LBEK - Odczynniki do analiz PCR i badań DNA Zadanie XIII - LBEK - Test do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile Zadanie XIV - LBEK - Test do wykrywania toksyn A i B Clostridium difficile Zadanie XV - LBEK, Laboratorium w Elblągu - Surowice do diagnostyki Zadanie XVI - LBEK - Sporale Zadanie XVII - LBEK - krążki antybiogramowe Zadanie XVIII - LBEK - E-testy Zadanie XIX - LBEK, Laboratorium w Elblągu - Lateksy diagnostyczne do identyfikacji Enteropatogennych i Enterokrwotocznych E.coli Zadanie XX - LBEK - krążki antybiogramowe Zadanie XXI - LBEK - Testy do wykrywania Helicobacter pylori, Campylobacter, Legionella-pneumophila, Legionella w moczu Zadanie XXII - LBEK - Barwniki Zadanie XXIII - LBEK - Odczynniki chemiczne Zadanie XXIV - LBŚiŻ - Syntezy primerów Zadanie XXV - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Testy do badania wody Zadanie XXVI - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Materiały certyfikowane Zadanie XXVII - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Osocze królicze Zadanie XXVIII - LBŚiŻ - wzorce do oznaczeń kolorymetrycznych Zadanie XXIX - LBŚiŻ - Materiały odniesienia do oznaczeń techniką ASA Zadanie XXX - LBŚiŻ - Wzorce do kontroli badań Zadanie XXXI - LBŚiŻ - Odczynniki Zadanie XXXII - LBŚiŻ - Odczynniki do GC, HPLC, AAS Zadanie XXXIII - LBEK - Odczynniki i materiały pomocnicze do aparatu Mini Api Zadanie XXXIV - Laboratorium w Elblągu - Odczynniki Zadanie XXXV - Laboratorium w Elblągu - Roztwory Zadanie XXXVI - Laboratorium w Elblągu - Odczynniki do oznaczeń zawartości rtęci na analizatorze MA-2 firmy NIPPON Zadanie XXXVII - LBEK, LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Bufory Zadanie XXXVIII - LBŚiŻ - Odczynniki i wzorce do chloromierza i nefelometru firmy HI Zadanie XXXIX - Laboratorium w Elblągu - Wzorce do nefelometru 2100Q HACH Zadanie XL - LBŚiŻ, Laboratorium w Elblągu - Testy do oznaczania substancji na spektrofotometrze Pharo 100 Zadanie XLI - LBŚiŻ - Odczynniki do chromatografu jonowego Dionex Zadanie XLII - LBEK - Zestaw do kontroli densytometru do aparatu VITEK COMPACT 2 Zadanie XLIII - LBEK - Antybiotyk do diagnostyki Escherichia coli O104
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336863008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wsse.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną