Przetargi.pl
Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych

Powiat Tarnogórski ogłasza przetarg

 • Adres: 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3813786 , fax. 032 3813727
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tarnogórski
  ul. Karłuszowiec 5 5
  42-600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie
  tel. 032 3813786, fax. 032 3813727
  REGON: 27628546000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.tarnogorski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup tuszy, taśm, tonerów, elementów grzewczych do drukarek komputerowych dla Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach. 2. Zakres zamówienia określa formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia przedmiotu zamówienia pod wskazany poniżej adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, ul. Karłuszowiec 5. 4. Koszt dostawy ponosi Wykonawca. 5. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 6. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół. Odbiór nastąpi w siedzibie Zamawiającego w obecności przedstawiciela Wykonawcy i będzie polegał na analizie technicznej i wizualnej (optycznej) przedmiotu zamówienia. 7. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek przedmiotu zamówienia podczas odbioru przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wymienić uszkodzony towar na nowy w terminie do 3 dni od daty sporządzenia protokołu stwierdzającego daną usterkę lub wadę. 8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 9. Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy. 10. Po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i Wykonawcę. Wykonawca wystawi Zamawiającemu za przedmiot umowy fakturę, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Zamawiającym. 11. Dostarczone przez Wykonawcę tonery będą wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą do Zamawiającego. 12. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania nalepek samoprzylepnych w ilości odpowiadającej ilości pozwalającej okleić każdy element realizowanego zamówienia z następującymi informacjami : 1) nazwa wykonawcy, 2) numer umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301921136
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 zł)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rodzaj materiału eksploatacyjnego
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.tarnogorski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach