Przetargi.pl
Dostawa opon, dętek i ochraniaczy

Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne ogłasza przetarg

 • Adres: 44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 41 B
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 4329540 , fax. 32 4329550
 • Data zamieszczenia: 2013-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne
  ul. Jankowicka 41 B 41 B
  44-200 Rybnik, woj. śląskie
  tel. 32 4329540, fax. 32 4329550
  REGON: 27150554300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://rsk.rybnik.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa opon, dętek i ochraniaczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa opon, dętek i ochraniaczy do pojazdów służbowych RSK wraz z bezpłatną wymianą, wyważeniem i montażem. Wszystkie niezbędne materiały potrzebne do realizacji zamówienia należy wliczyć w cenę oferty. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru zużytego ogumienia w celu utylizacji oraz do podpisania karty przekazania odpadu. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 343511003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://rsk.rybnik.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach