Przetargi.pl
Zakup tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęczycy

Powiat Łęczycki ogłasza przetarg

 • Adres: 99-100 Łęczyca, ul. Kościuszki 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 0-24 388-72-00 , fax. 0-24 721-32-17
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łęczycki
  ul. Kościuszki 1 1
  99-100 Łęczyca, woj. łódzkie
  tel. 0-24 388-72-00, fax. 0-24 721-32-17
  REGON: 61101612300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęczycy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Nazwa zamówienia: Zakup tablic rejestracyjnych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Łęczycy Rodzaj zamówienia publicznego: DOSTAWA Numer klasyfikacji zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 14721000-1 - Glin Przedmiotem zamówienia jest zakup tablic rejestracyjnych odpowiadających kryteriom określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczenia pojazdów (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 186, poz. 1322, z późn. zm.) w ilości: Tablice samochodowe 5 500 szt.; Tablice motocyklowe 600 szt.; Tablice motorowerowe 200 szt.; jak również bezpłatny odbiór i złomowanie tablic używanych, przekazywanych przez Zamawiającego, zgodnie z § 12 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U z 2007 r., Nr 137, poz. 968 z późń. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 147210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). 2. Wadium obejmuje okres związania ofertą tj. 30 dni od upływu terminu składania ofert. 3. Termin wniesienia wadium upływa dnia 16.10.2013 r. o godz. 12:00. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. O utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275 z późń. zm.). 5. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Łęczycy: nr 54 9263 0000 0600 7753 2006 0101

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.leczyca.bip.cc
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach