Przetargi.pl
Dostawa tablic rejestracyjnych

Powiat Tomaszowski ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 41
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 7242127 , fax. 44 725 28 01
 • Data zamieszczenia: 2013-11-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Tomaszowski
  ul. Św. Antoniego 41 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  tel. 44 7242127, fax. 44 725 28 01
  REGON: 59064845100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-tomaszowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tablic rejestracyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przewidywany zakres rzeczowy zamówienia: Zamówienie obejmuje zakup i dostawę tablic rejestracyjnych na rok 2014 Lp. Rodzaje tablic wielkość zamówienia 1. Tablice jednorzędowe - samochodowe - indywidualne - zabytkowe - tymczasowe 7200 kpl. 20 kpl. 5 kpl. 30 kpl. 2. Tablice dwurzędowe - samochodowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 50 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 5 kpl. 3. Tablice jednorzędowe - do przyczep - tymczasowe 600 szt. 50 szt. 4. Tablice dwurzędowe - do przyczep - tymczasowe 50 szt. 10 szt. 5. Tablice motocyklowo- ciągnikowe - zabytkowe - indywidualne - tymczasowe 600 szt. 5 szt. 5 szt. 15 szt. 6. Tablice motorowerowe - tymczasowe 500 szt. 15 szt. Wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanie na nich znaków i symbolów oraz ich opis (szczegółowe warunki ich wykonania) precyzuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów z dnia 22 lipca 2002r. (Dz. U. z 2007r. Nr 186, poz. 1322). Warunki dostawy tablic w okresie trwania umowy: tablice dostarczane będą na koszt własny przez Wykonawcę zamówienia do siedziby Zamawiającego - ul. Św. Antoniego 41 - Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz., pokój nr 6 Dostawy następować będą w terminie do 7 dni po uprzednim wysłaniu zamówienia faxem przez Zamawiającego. Ilość i rodzaje dostaw będą określane każdorazowo w danym zamówieniu. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcy gwarancji na tablice rejestracyjne. - Informacja o oferowanym okresie gwarancyjnym dla tablic rejestracyjnych Wpisana zostanie w formularzu oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 147210001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-tomaszowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach