Przetargi.pl
ZAKUP TABLETÓW DO OBSŁUGI POSIEDZEŃ RADY POWIATU BYDGOSKIEGO

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy ogłasza przetarg

 • Adres: 85-066 Bydgoszcz, Konarskiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 525 835 422 , fax. 525 835 452
 • Data zamieszczenia: 2018-08-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy
  Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 525 835 422, fax. 525 835 452
  REGON: 092356219
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.bydgoski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP TABLETÓW DO OBSŁUGI POSIEDZEŃ RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, kompletnych, nieużywanych i wolnych od wad prawnych i fizycznych, 30 sztuk tabletów wraz z dedykowanymi do nich etui i szkłem hartowanym. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu poleasingowego, powystawowego itp., itd. 2) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz Specyfikacji Technicznej stanowi oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego dla zamówienia, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wykonawca złoży wraz z ofertą wypełniony Formularz Specyfikacji Technicznej (Załącznik nr 1 do SIWZ). Formularz Specyfikacji Technicznej nie podlega uzupełnieniu, a w przypadku nie złożenia go wraz z ofertą, Zamawiający odrzuci ofertę w oparciu o zapis art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp. 3) Przedmiot zamówienia powinien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable, itp.) potrzebne do uruchomienia i pracy sprzętu, bez konieczności zakupu dodatkowych elementów. 4) Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych rozwiązaniom opisanym w Specyfikacji Technicznej, przy zachowaniu parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim musi odpowiadać sprzęt, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 5) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna stanowiąca załącznik 1 do SIWZ. 6) Ewentualne wskazania w dokumentacji służącej do opisu przedmiotu zamówienia (Załączniki 1 do SIWZ) nazw zastosowanych urządzeń, znaków towarowych, patentów, materiałów, źródła lub szczególnego procesu lub ich pochodzenia, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę należy rozumieć jako spełnienie wymaganych parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza stosowanie równoważnych materiałów i urządzeń. W takim przypadku Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia. 7) Zamawiający zwraca uwagę na to, iż jeżeli Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, parametry techniczne urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nie oznacza to jednak, iż poprzez dopuszczenie równoważności Zamawiający jest zobowiązany zrezygnować ze swoich oczekiwań co do cech, które mają dla niego istotne znaczenie. 8) Do dostawy tabletów stosuje się odwrotne obciążenie podatkiem VAT zwane dalej „odwrócony VAT” zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.), co oznacza, że VAT zostanie naliczony i odprowadzony przez Zamawiającego (zapis ten będzie miał zastosowanie w przypadku przekroczenia kwoty wymienionej w ustawie tj. 20.000 zł netto). 9) Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia ostemplowanych kart gwarancyjnych. b) Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu na okres wskazany w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ lub w razie braku takiego zapisu na okres co najmniej 24 miesięcy lub więcej określonej w Ofercie, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo – jakościowego. c) W trakcie trwania gwarancji, Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego działania sprzętu w dni robocze, w godzinach pracy Wykonawcy. Zgłoszenia nieprawidłowego działania przedmiotu umowy będą przekazywane telefonicznie oraz potwierdzone za pomocą faksu lub wiadomości e-mail. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia przez Wykonawcę jest potwierdzenie doręczenia faksu lub wysłania wiadomości e-mail. d) W przypadku, gdy transport gwarancyjny realizowany jest w formie wysyłki kurierskiej lub pocztowej, jego forma musi umożliwiać Zamawiającemu stwierdzenie doręczenia sprzętu do Wykonawcy. e) Koszty transportu zgłoszonych do naprawy gwarancyjnej urządzeń do punktu serwisowego i z punktu serwisowego ponosi w całości Wykonawca. f) W przypadku odbioru osobistego uszkodzonego sprzętu, Wykonawca dokona odbioru w terminie nie dłuższym niż 24 godziny od momentu zgłoszenia nieprawidłowości działania, w godzinach pracy Zamawiającego. g) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia awarii w ciągu 24 roboczogodzin od momentu otrzymania uszkodzonego sprzętu. h) W przypadku stwierdzenia braku możliwości usunięcia awarii w określonym wyżej terminie, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu sprzęt zastępczy, o parametrach nie gorszych niż sprzęt uszkodzony. i) Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. j) W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona obowiązków wynikających z pkt. a-i, Zamawiający ma prawo zlecić dowolnej firmie naprawę sprzętu, a kosztami obciążyć Wykonawcę, jednocześnie zachowując prawo do kary umownej i odszkodowania oraz prawo do uprawnień wynikających z gwarancji. k) Nośniki zawierające dane, o ile nie są przedmiotem naprawy gwarancyjnej, zostaną usunięte ze sprzętu przed jego wysłaniem/przekazaniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach