Przetargi.pl
Dostawa 20 sztuk tabletów ze stacjami dokującymi do obsługi SWD PRM na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego ogłasza przetarg

 • Adres: 85-015 Bydgoszcz, ul. ks. R. Markwarta
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 523 230 413 , fax. 523 230 413
 • Data zamieszczenia: 2020-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
  ul. ks. R. Markwarta 7
  85-015 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 523 230 413, fax. 523 230 413
  REGON: 10449620000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wspr.bydgoszcz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 20 sztuk tabletów ze stacjami dokującymi do obsługi SWD PRM na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienie jest dostawa 20 sztuk tabletów ze stacjami dokującymi do obsługi SWD PRM na potrzeby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy. Zamawiający wymaga zaoferowania sprzętu fabrycznie nowego, nieużywanego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z podaniem parametrów technicznych zawiera załacznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach