Przetargi.pl
Dostawa tabletów oraz pomocy dydaktycznych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli ogłasza przetarg

 • Adres: 87100 Toruń, ul. Henryka Sienkiewicza
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 881 93 10 25
 • Data zamieszczenia: 2018-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli
  ul. Henryka Sienkiewicza 36
  87100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 881 93 10 25
  REGON: 87123541500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpcen-torun.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa tabletów oraz pomocy dydaktycznych dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie 133 tabletów oraz pomocy dydaktycznych tj. 144 gier Scottie Go wraz z kamerami internetowymi oraz 144 urządzenia do nauki programowania Ozobot Bit dla Kujawsko – Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Dostawy świadczone będą w związku z realizacją projektu „Buduję, koduję, programuję” realizowanego przez KPCEN w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2. Dostawa realizowana będzie w II etapach tj. I etap z realizacją do 12 października 2018 roku obejmować będzie dostawę 75 tabletów, 90 gier Scottie Go wraz z kamerami oraz 90 urządzeń typu Ozobot Bit, II etap z realizacja do dnia 10 stycznia 2019 roku obejmować będzie dostawę 58 tabletów, 54 gry Scottie Go wraz z kamerami oraz 54 urządzenia typu Ozobot Bit. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) Dostarczenie 133 tabletów dla nauczycieli zgodnych z poniższą specyfikacją: • Procesor: taktowanie minimum 1.3GHz, typ czterordzeniowy • Wyświetlacz: minimum 9.6", rozdzielczość minimum 1280 x 800 (WXGA), pojemnościowy z obsługą funkcji multi-touch • Aparat tylny rozdzielczość minimum CMOS 5.0 Mpix, Auto Focus, rozdzielczość nagrywania wideoHD minimum (1280 x 720), 30 klatek/sekundę • Pamięć: wielkość RAM minimum 1.5 GB, wielkość ROM minimum 8 GB, dostępna pamięć minimum 5 GB, zewnętrzna pamięć MicroSD (do 64GB) • Łączność: port wersja USB 2.0, technologia określania lokalizacji GPS, gniazdo słuchawkowe 3.5mm Stereo, Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz, • System Android w wersji 6.0 lub nowszej • Czujniki: akcelerometr • Bateria: czas pracy podawany przez producenta co najmniej 8h • Opis funkcjonalności: tablety zapewnią prawidłową obsługę następującego oprogramowania: ScratchJr (w szczególności poprawna kalibracja ekranu podczas tworzenia/rysowania nowych elementów). Ocena poprawności obsługi oprogramowania będzie podlegać sprawdzeniu czy wszystkie funkcje oprogramowania obsługiwane za pomocą tabletu działają poprawnie, obsługa oprogramowania nie wymaga specjalnych lub niestandardowych zabiegów ze strony użytkownika, nie występują przesunięcia lub opóźnienia w obsłudze jakichkolwiek funkcji. UWAGA: Zamawiający wraz ze złożoną ofertą żąda od wykonawcy dostarczenia oferowanego urządzenia do testów wraz ze specyfikacją techniczną oferowanego sprzętu w celu weryfikacji zgodności oferowanego sprzętu z opisem przedmiotu zamówienia oraz dokonania oceny oferty. b) Dostarczenie 144 gier Scottie Go w wersji edukacyjnej wraz z kamerami internetowymi z przyciskiem do robienia zdjęć, obsługującymi grę Scottie Go na systemie operacyjnym w wersji Windows 7 lub nowszym, kamera posiada kabel o długości minimalnej 1,3 metra i rozdzielczość minimum 2Mpx z autofocusem c) Dostarczenie 144 urządzeń do nauki programowania typu Ozobot Bit.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213200-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, przed udzieleniem zamówienia, na wezwanie Zamawiającego co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie złoży dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VII pkt 2 SIWZ w zakresie, w którym wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach