Przetargi.pl
ZAKUP SZAFY MROŹNICZEJ WOLNOSTOJĄCEJ Z KOSZAMI DRUCIANYMI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z KOMORAMI NISKICH TEMPERATUR

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZAKUP SZAFY MROŹNICZEJ WOLNOSTOJĄCEJ Z KOSZAMI DRUCIANYMI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z KOMORAMI NISKICH TEMPERATUR
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  ZAKUP SZAFY MROŹNICZEJ WOLNOSTOJĄCEJ Z KOSZAMI DRUCIANYMI ORAZ CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI Z KOMORAMI NISKICH TEMPERATUR Zadanie I - ZAKUP SZAFY MROŹNICZEJ DLA KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI ZWIERZĄT WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ Zadanie II. - ZAKUP CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI DLA KATEDRY SZCZEGÓŁOWEJ HODOWLI ZWIERZĄT WYDZIAŁ NAUK O ZWIERZĘTACH Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 397111213
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sggw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach