Przetargi.pl
Wykonywanie usług stałej konserwacji i napraw instalacji elektrycznej w budynku WCS

Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8263129, 8276953 , fax. 022 8261487
 • Data zamieszczenia: 2010-02-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzkie Centrum Stomatologii SP ZOZ w Warszawie
  ul. Nowy Zjazd 1 1
  00-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8263129, 8276953, fax. 022 8261487
  REGON: 00029400700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcs.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie usług stałej konserwacji i napraw instalacji elektrycznej w budynku WCS
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonywanie usług stałej konserwacji i napraw instalacji elektrycznej w budynku WCS przez okres 24 miesięcy w zakresie określonym w SIWZ 1.Okresowy przegląd instalacji elektrycznych [raz w miesiącu]: 2.Roczny przegląd instalacji elektrycznych [raz w roku]: 3.Przegląd instalacji piorunochronnej: 4.Przegląd oświetlenia zewnętrznego [według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy]: 5. Materiały podstawowe zakwalifikowane do wymiany w czasie wykonania czynności bieżących oraz zgłoszone w trybie awarii i przypadków losowych, zapewni Zamawiający. 6.Pełnienie dyżuru elektryka dwa razy w tygodniu w każdy wtorek i piątek w godzinach 11.00-15.00, przy czym za dyżur uważa się bytność elektryka w obiekcie (osoba/osoby wyznaczone do pełnienia dyżurów muszą być wyznaczone na stałe). 7.Przyjazd konserwatora i naprawa interwencyjna wykonywana będzie w dniu zgłoszenia. Czas dojazdu do awarii określa się do dwóch godzin od chwili zgłoszenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wcs.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach