Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie" - III postępowanie

Ochotnicza Straż Pożarna Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Kazimierza Wielkiego
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 667107809, 667107809
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ochotnicza Straż Pożarna Wschowa
  Kazimierza Wielkiego 6
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  tel. 667107809, 667107809
  REGON: 971277570
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminawschowa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczogaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie" - III postępowanie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa na cele ochrony przeciwpożarowej średniego fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 kategorii 2 (uterenowiony) dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga, aby każda oferta była zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia– w wykorzystaniem wzoru –załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Dowód uiszczenia wadium, z zastrzeżeniem pkt.5 Rozdziału 8 SIWZ. 3. Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Zakres umocowania winien zawierać rodzaj czynności, do których uprawniony jest mocodawca. Pełnomocnictwo powinno uwzględniać czynności, do realizacji których może być upoważniony pełnomocnik, w szczególności: •podpisanie oferty przetargowej, • podpisywanie załączników do oferty • potwierdzanie za zgodność z oryginałem dokumentów, które są załączone do oferty. 4. . Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza (jeżeli dotyczy). 5. Wykonawca/każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy zobowiązany jest przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – według załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie według załącznika nr 7A do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach