Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach”

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39100 Ropczyce, ul. Krisego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550, , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1
  39100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, , fax. (017) 2210555
  REGON: 52472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  . Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. fabrycznie nowego, nieużywanego, wyprodukowanego na podwoziu nie wcześniej niż w roku 2016, kompletnego, wolnego od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ropczycach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis techniczny Zamawiający zawarł w załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - oferta techniczna. 3. Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku zaproponowania w ofercie urządzeń równoważnych w stosunku do opisanych w SIWZ, należy załączyć do oferty foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne tych urządzeń. Urządzenia równoważne muszą bezwzględnie spełniać wymogi dla samochodów ratowniczo – gaśniczych wynikające z obowiązujących przepisów. 4. Odbiór przedmiotu zamówienia zostanie dokonany w siedzibie Wykonawcy i potwierdzony protokołem odbioru, na podstawie którego Wykonawca wystawi fakturę. 5. Wykonawca musi przekazać Zamawiającemu wraz z pojazdem komplet dokumentacji, instrukcji itp. na sprzęt i wyposażenie w języku polskim oraz komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu. 6. Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania i warunki: 1) Posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień składania ofert. 2) Posiadać dokument "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu. 3) Wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 58, poz. 515 z późniejszymi zmianami). 4) Wymagania Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 lub równoważne. 5) Wykonawca potwierdzi spełnianie minimalnych wymagań oferowanego pojazdu, na podstawie złożonego wraz z ofertą załącznika numer 2 do SIWZ Szczegółowego opis przedmiotu zamówienia - oferty technicznej (prawą stronę tabeli, należy wypełnić poprzez wpisanie słowa /tak spełnia lub nie spełnia/, a tam gdzie jest wymagane podaje konkretną wartość lub wymagane informacje. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa /nie/ lub zaoferuje parametry nie spełniające wymagań określonych przez Zamawiającego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.). 6. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na samochód i zabudowę pożarniczą liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia, wynosi 2 lata. Zamawiający wymaga wykonywanie napraw przez serwis Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. W innych przypadkach Wykonawca pokryje wszystkie udokumentowane koszty pośrednie związane z dostarczeniem pojazdu do serwisu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu są zobowiązani wnieść wadium w wysokości 12 000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub w formie poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 3. Złożone poręczenie lub gwarancja muszą zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 46 ust. 4a i ust. 5 pkt 1 - 3 ustawy PZP. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu należy dokonać wpłaty na konto Zamawiającego nr 39 9171 0004 0000 8136 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Ropczycach. 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna za skuteczne w chwili uznania rachunku zamawiającego. 6. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium w oryginale lub w przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionych przedstawicieli wykonawcy. 7. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż w pieniądzu zaleca się oryginał dokumentu dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie a kserokopię dokumentu, poświadczoną z oryginałem przez Wykonawcę spiąć trwale z ofertą. 8. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy PZP zwróci wykonawcy oryginał dokumentu wadium. W dokumentacji przetargowej zostanie poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia zwróconego dokumentu wadium. 9. Wadium winno być załącznikiem do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając odpowiednie oświadczenie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazał Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zamawiający dla zachowania terminu 3 dni dopuszcza przesłanie oświadczenia najpierw w formie elektronicznej, a później niezwłoczne dostarczenie Zamawiającemu w formie pisemnej w oryginale. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. XI ust. 8 pkt 1 - 3 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. XII ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach