Przetargi.pl
„Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa”.

Zespół Oświatowy Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 36100 Kolbuszowa, ul. Kolejowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 270 280, , fax. 172 270 280
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Oświatowy Miasta i Gminy
  ul. Kolejowa 1
  36100 Kolbuszowa, woj. podkarpackie
  tel. 172 270 280, , fax. 172 270 280
  REGON: 83044427200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kolbuszowa.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług przewozowych w zakresie dowożenia uczniów do szkół gminy Kolbuszowa”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Do wykonania przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 1 potrzebny jest jeden autobus posiadający 42 miejsc siedzących. Długość całej trasy Zadania Nr 1 wynosi 42 km. Liczba uczniów dla wszystkich kursów 56. Do wykonania przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 2 potrzebne są 2 autobusy posiadające odpowiednio 45 i 40 miejsc siedzących plus miejsca stojące. Długość całej trasy Zadania Nr 2 wynosi 200 km. Liczba uczniów dla wszystkich kursów 95. Do wykonania przedmiotu zamówienia w Zadaniu Nr 3 potrzebny jest, do obsługi kursu I samochód osobowy posiadający minimum 9 miejsc siedzących. Do wykonania usługi na kursie II,III,IV potrzebny jest 1 autobus posiadający 42 miejsc siedzących plus miejsca stojące. Długość całej trasy Zadania Nr 3 wynosi 28 km. Liczba uczniów dla wszystkich kursów 102.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki: 1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, 2) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczące: a) zdolności technicznej lub zawodowej: b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków. Opis sposobu oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonany według formuły „spełnia - nie spełnia" na podstawie oświadczeń i dokumentów: Ad. 1) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w trybie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ad. 2) Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Ad. 2 a. w zakresie osób 1) Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, kierowcami, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi stosowne kwalifikacje zawodowe, czyli prawo jazdy kategorii D, świadectwo kwalifikacji. w zakresie potencjału technicznego 2) Wykonawca dysponuje odpowiednimi środkami transportu - Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wykaz środków transportu, jakimi dysponuje. 3) Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych) - Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 100 tys. zł. (słownie: sto tysięcy złotych). Ad. 2 b. 1) Wykonawca posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie przewozu autobusem na terenie objętym przedmiotem zamówienia - Zamawiający uzna, iż warunek ten został spełniony, w przypadku gdy Wykonawca przedstawi wraz z ofertą licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1907).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach