Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej „ROCH” w Pręgowie

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "ROCH" ogłasza przetarg

 • Adres: 83-050 Pręgowo, ul. Strażacka 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA "ROCH"
  ul. Strażacka 2
  83-050 Pręgowo, woj. pomorskie
  REGON: 191528945
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.facebook.com/KSRGP/?locale=pl_PL
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej „ROCH” w Pręgowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej „ROCH” w Pręgowie.2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określający dokładny zakres oraz wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, zawarto w załączniku nr 5 do SWZ. 3. Wykonawca zapewnia pobyt (w tym ewentualny nocleg) max. 3 przedstawicieli Zamawiającego na cały czas montażu sprzętu i odbioru pojazdu. Wykonawca przeprowadzi w tym czasie przeszkolenie tych osób z zakresu obsługi odbieranego sprzętu.4. Dodatkowe wymagania wobec Wykonawcy odnośnie realizacji przedmiotu zamówienia:1) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości:a) na samochód: okres min. 24 miesiące bez limitu kilometrów,b) na zabudowę na okres min. 60 miesięcy bez limitu motogodzin,c) na całe wyposażenie samochodu objęte przedmiotowym zamówieniem: okres min. 12 miesięcy.2) Termin rozpoczęcia prac związanych z usunięciem wad lub usterek nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania zgłoszenia usterki od Zamawiającego,3) Termin usunięcia wad lub usterek nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych, licząc od daty rozpoczęcia prac związanych z usunięciem wad lub usterek,4) Za dni robocze należy przyjąć dni od poniedziałku do soboty z wyłączenie dni ustawowo wolnych od pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia łącznie następujące warunki:1) nie podlega wykluczeniu na podstawie:a) art. 108 ust. 1 Pzp, z uwzględnieniem postanowień art. 110 Pzp.b) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).2) spełnia warunki, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp, określone w pkt 2.2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 Pzp dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.4) Zdolności technicznej lub zawodowej:Warunek zostanie spełniony, jeżeli w złożonych dokumentach i oświadczeniach Wykonawca jednoznacznie wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie należycie wykonał co najmniej 2 dostawy obejmujące min. 1 fabrycznie nowy samochód ratowniczo – gaśniczy typu średniego lub ciężkiego, z których każda z dostaw miała wartość co najmniej 700.000,00 zł brutto.3. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw.4. Zgodnie z art. 117 ust. 3 Pzp Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-24

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach