Przetargi.pl
„Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie”. III przetarg

Gmina Nowogród ogłasza przetarg

 • Adres: 18-414 Nowogród, ul. Łomżyńska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 2175520 , fax. 86 2175520
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowogród
  ul. Łomżyńska 41
  18-414 Nowogród, woj. podlaskie
  tel. 86 2175520, fax. 86 2175520
  REGON: 45066996700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowogrod.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie”. III przetarg
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ oraz załącznik nr 1.1. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca mocuje pełnomocnika.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach