Przetargi.pl
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielanka

Gmina Raba Wyżna ogłasza przetarg

 • Adres: 34-721 Raba Wyżna, Raba Wyżna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48182691250 , fax. +48182691251
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raba Wyżna
  Raba Wyżna 41
  34-721 Raba Wyżna, woj. małopolskie
  tel. +48182691250, fax. +48182691251
  REGON: 491892647
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rabawyzna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bielanka
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A) Parametry samochodu pożarniczego a) świadectwo dopuszczenia CNBOP; b) rok produkcji pojazdu: nie starszy niż 2008r.; c) układ jezdny 4x4 z blokadą mostu; d) autopompa dwuzakresowa; e) pojemność zbiornika wodnego min. 2 500 l.; f) liczba osi 2; g) minimalna moc silnika 250 KM; h) skrzynia biegów manualna lub automat; i) układ kierowniczy ze wspomaganiem; j) układ hamulcowy pneumatyczny ze wspomaganiem, ABS, ASR; k) ogumienie na osi przedniej pojedyncze; l) oś tylna pojedyncza lub bliźniacza; m) kabina jednoczęściowa w układzie: 1+1+4 lub 1+1+6; n) ogrzewanie postojowe Webasto; o) agregat prądotwórczy do masztu; p) maszt oświetleniowy teleskopowy pneumatyczny sterowany pilotem; q) urządzenie szybkiego natarcia zwijane elektrycznie; r) działko wodne na dachu pojazdu; s) zraszacze z przodu i boku pojazdu; t) wyciągarka elektryczna; u) lampa zespolona z napisem „STRAŻ” – LED z nagłośnieniem ok. 200 W; v) lampy sygnalizacyjne LED z przodu pojazdu; w) oświetlenie pola pracy; x) uchwyt na drabinę; y) skrzynia na dachu na narzędzia; z) wysokość pojazdu max. 3 250 mm. B) Do samochodu będącego przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w dniu dostawy co najmniej następujące dokumenty: a) książkę pojazdu, b) gwarancję, c) inne niezbędne dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu, d) świadectwo dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, e) aktualne ubezpieczenie OC, f) dwa komplety kluczyków.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34144210-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony i podpisany Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1a) do SIWZ, 2) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 3) jeżeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu rejestracyjnego (ewidencyjnego), wymaga się złożenia pełnomocnictwa w formie oryginału lub potwierdzonej notarialnie kopii, wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, 4) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Podmioty występujące wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika zgodnie z zasadami art. 23 ust. 2 Ustawy PZP. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, na podstawie art. 8 ust. 3 Ustawy PZP zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty, których treść stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający bezpośrednie odczytanie treści np. poprzez zastosowanie nieprzejrzystej koperty i oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM UCZESTNIKOM POSTĘPOWANIA. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA. Niedochowanie należytej staranności poprzez niepodjęcie niezbędnych działań w celu zachowania poufności informacji mających stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa oraz brak wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa skutkuje jawnością całej oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy PZP. Wszystkie dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach