Przetargi.pl
Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Wiśniowa na sezon grzewczy 2020/2021.

Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 32-412 Wiśniowa, Wiśniowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 2714552 w. 38 , fax. 12 271 45 50
 • Data zamieszczenia: 2020-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wiśniowa, w imieniu, której działa Wójt Gminy
  Wiśniowa 441
  32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie
  tel. 12 2714552 w. 38, fax. 12 271 45 50
  REGON: 35155628600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.wisniowa.malopolska.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Wiśniowa na sezon grzewczy 2020/2021.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I JEGO OPIS. 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego do obiektów Gminy Wiśniowa na sezon grzewczy 2020/2021” obejmujące sukcesywną dostawę oleju opałowego do obiektów gminnych odpowiednio w ilości zależnej od aktualnych potrzeb Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załącznikach. 3. Planowana ilość oleju opałowego, jaką Zamawiający przewidują zakupić w ramach realizacji niniejszego zamówienia – 148 055,00 dcm3 na sezon grzewczy (litrów). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilości zamawianego oleju, dostosowując ją do poziomu wynikającego z faktycznych potrzeb, przy czym nie stanowi to podstawy do żadnych roszczeń ze strony Wykonawcy. 5. Na realizację zamówienia zostanie zawartych sześć umów z poszczególnymi Zamawiającymi tj. z Gminą Wiśniowa, Zespołem Placówek Oświatowych w Lipniku, Zespołem Placówek Oświatowych w Wiśniowej, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Wiśniowej, Biblioteką Publiczną w Wiśniowej oraz Niepublicznym Bajkowym Przedszkolem w Wiśniowej. 6. Wszystkie obiekty położone są w odległości do 2,5 km od budynku Urzędu Gminy Wiśniowa. 7. Wykaz obiektów do których będzie dostarczany olej opałowy: L.p. Nazwa obiektu do którego będzie dostarczany olej opałowy planowana ilość oleju do dostarczenia w jednym sezonie grzewczym Nazwa Zamawiającego 1. Urząd Gminy w Wiśniowej 441 13 225 litrów Gmina Wiśniowa 2. Dom Nauczyciela w Wiśniowej 323 16 531 litrów 3. Ośrodek Zdrowia w Wiśniowej 317 14 547 litrów 4. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej 473 5 290 litrów 5. Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku 313 5 290 litrów 6. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej (Hala sportowa – kotłownia w ZPO w Wiśniowej 323) 15 870 litrów Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej 7. Przedszkole w Wiśniowej 5 290 litrów Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej 8. Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej 323 40 920 litrów 9. Biblioteka Publiczna w Wiśniowej 301 3 320 litrów Biblioteka Publiczna Gminy Wiśniowa 10. Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku 14 23 805 litrów Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku 11. Niepubliczne Bajkowe Przedszkole 32-412 Wiśniowa 82 3 967 litrów Niepubliczne Bajkowe Przedszkole Razem: 148 055,00 litrów 8. W obiektach do których będzie dostarczany olej opałowy znajdują się zbiorniki następującej pojemności: Obiekty Zamawiających Pojemność zbiorników Urząd Gminy w Wiśniowej 441 3 500 Dom Nauczyciela w Wiśniowej 323 3 000 Ośrodek Zdrowia w Wiśniowej 317 3 000 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiśniowej 473 4 500 Strażnica Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku 313 4 000 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wiśniowej (Hala sportowa – kotłownia w ZPO w Wiśniowej 323) Zbiorniki wspólne z Zespołem Placówek Oświatowych w Wiśniowej Przedszkole w Wiśniowej 2 000 Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej 323 6 400 Biblioteka Publiczna w Wiśniowej 301 2 000 Zespół Placówek Oświatowych w Lipniku 14 9 250 Niepubliczne Bajkowe Przedszkole 3 000 9. Dostarczany olej opałowy musi odpowiadać następującym parametrom: Tabela L1 Parametr Jednostka Wartość Metoda badań Gęstość w temp. 15 oC, maks. kg/m3 860,0 PN-EN ISO 3675 PN-EN ISO 12185 Wartość opałowa, min. MJ/kg 42,6 PN-C-04062 Temperatura zapłonu, min. oC 56,0 PN-EN ISO 2719 Lepkość kinematyczna w temp. 20 oC, maks. mm2/s 6,000 PN-EN ISO 3104 Skład frakcyjny: PN-EN ISO 3405 - do temp. 250 oC, maks. %(V/V) 65 - do temp. 350 oC, min. %(V/V) 85 Temperatura płynięcia, maks. oC -20 PN-EN ISO 3016 Temperatura mętnienia oC 1 PN-EN ISO 3015 Pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, maks. %(m/m) 0,30 PN-EN ISO 10370 Zawartość siarki, maks. %(m/m) 0,100 PN-EN ISO 8754 PN-EN ISO 14596 Zawartość wody, maks. mg/kg 200 PN-EN ISO 12937 Zawartość zanieczyszczeń stałych, maks. mg/kg 24,0 PN-EN ISO 12662 Pozostałość po spopieleniu, maks. %(m/m) 0,010 PN-EN ISO 6245 Smarność, skorygowana średnica śladu zużycia (WSI,4) w temp. 60oC maks. mikrometrów 460 PN-EN ISO 12156-1 Stabilność oksydacyjna maks. g/m3 25 PN-ISO 12205 Zawartość znacznika SY 1242 mg/l min. 6 max. 9 Spektometr fluorescencyjny Zawartość barwnika S Red 19 min. 2 mg/l 6,3 Spektometr fluorescencyjny 1 Nie normalizuje się, wartość podawana w atestach. 2 Olej napędowy grzewczy powinien zawierać barwnik czerwony oraz znacznik zgodnie z aktualnymi wymogami formalno-prawnymi 10. Niezależnie od wymagań Zamawiającego, zaoferowany produkt powinien spełniać wszystkie wymagania jakościowe, określone w obowiązujących przepisach. 11. Zamawiający występując wspólnie w postępowaniu przetargowym przed ustaleniem ilości zamawianego oleju porozumiewają się ze sobą w celu ustalenia jak najwyższej dostawy oleju opałowego w danym dniu. Zamawiający zobowiązuje się, że średnia ilość zamawianego oleju będzie wynosić minimum 1500 litrów. 12. Jakość każdej dostawy musi być udokumentowana orzeczeniem jakości wystawionym na dostarczaną ilość paliwa, z podaniem nr rejestracyjnego autocysterny, którą dostarczane jest paliwo. Orzeczenie to należy okazać Zamawiającemu (lub upoważnionej przez niego osobie) przed rozładunkiem. 13. Rozliczanie dostaw będzie następowało w dcm3 (litrach) według wskazań licznika, dostawa i rozładunek oleju opałowego obywać się będzie w temperaturze referencyjnej +15°C. 14. Transport wyłącznie samochodowy do zbiorników olejowych kotłowni obiektów autocysternami umożliwiającymi wjazd na place przy obiektach. W razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający umożliwi dokonanie wizji terenowej, aby Wykonawca mógł rzetelnie ocenić możliwości techniczne dostawy i rozładunku oleju na poszczególnych obiektach. Po dokonaniu takiej wizji Wykonawca będzie w stanie określić jak dużymi autocysternami jest w stanie dostarczyć olej opałowy. Zamawiający informuje, że w poprzednich latach do obiektów wymienionych w postępowaniu przetargowym olej dostarczany był autocysternami o wymiarach około: długość 8m, szerokość 2,5m oraz wysokości 3,1m. Jednocześnie informujemy, że dostawa do budynku Domu Nauczyciela Wiśniowa 323 jest możliwa przy pomocy węża w autocysternie o długości minimum 25 m. 15. Rozładunek do zbiorników kotłowni pompą, w którą winne być wyposażone autocysterny. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać olej opałowy w godzinach pracy Zamawiającego, własnym transportem. Autocysterny winne być wyposażone w legalizowany licznik umożliwiający pomiar ilości oleju bez konieczności ingerencji obsługi. 16. Zamawiający ma prawo pobrania próbek dostarczonego oleju, celem sprawdzenia jego jakości. Próbki będą pobierane z autocysterny Wykonawcy zgodnie z normą PN-ISO 3170. 17. Próbki paliwa mogą być pobierane w obecności Zamawiającego (lub upoważnionej przez niego osoby) i Przedstawiciela Wykonawcy (Kierowca autocysterny). Próbki będą przechowywane przez 90 dni od dnia pobrania. 18. W przypadku stwierdzenia wad jakości paliwa, koszty przeprowadzonego badania poniesie Wykonawca. 19. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien na koszt własny zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 20. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie, w ilościach (podawanych szacunkowo) i terminach określonych przez Zamawiającego, na podstawie zamówienia złożonego faksem, emailem lub telefonicznie. 21. Dostawa do obiektów Zamawiającego będzie realizowana na koszt Wykonawcy, w ciągu zgodnie z ofertą wykonawcy od złożenia zamówienia (jeśli termin dostawy kończy się po godzinach urzędowania lub w dniu wolnym od pracy termin dostawy należy ustalić z Zamawiającym, który w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu dostawy, brak takiej zgody będzie skutkował naliczeniem kar umownych po dostarczeniu oleju opałowego przez Wykonawcę po terminie). 22. Dokumentem potwierdzającym wykonanie każdej dostawy będzie protokół (lub inny dokument, np. dowód WZ) podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy, określający faktyczną ilość dostarczonego oleju. 23. Wykonawca zobowiązany jest w dniu dostawy dołączyć świadectwo jakości dostarczonego oleju.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09135100-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wysokość wadium. 1) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie: 2000,00 PLN. 2) Okres ważności wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. W razie składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium dla każdej części zamówienia z osobna. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta i/lub poręczyciela do: nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji i/lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej;  Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub  Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub  zawarcie umowy, z Wykonawcą, którego ofertę wybrano, stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; f) gwarancja lub poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja lub poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej h) jednocześnie Zamawiający wymaga, aby okres ważności gwarancji/poręczenia nie był krótszy niż okres związania Ofertą. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Nazwa banku: Bank Spółdzielczy Dobczyce Nr: 56 8602 0000 0000 0000 2453 0008 2) Przelew powinien wskazywać numer, nazwę postępowania, w którym składana jest oferta. 3) Do Oferty zasadnym jest dołączyć kopię polecenia przelewu. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument powinien być dołączony do oferty. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania Ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania Ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 3) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 4) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, wyklucza się z udziału w postępowaniu. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci wadium: 1) wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego wadium zostało zatrzymane lub którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, niezwłocznie po zawarciu umowy oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile dotyczy), 3) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp , oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) z Wykonawcą, którego Ofertę wybrano, zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp, jeżeli złożą oświadczenie dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Ponadto w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy Pzp, muszą przedstawić koncesję, zezwolenie lub licencję na obrót paliwami ciekłymi zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z zm.) w zakresie objętym przedmiotowym zamówieniem publicznym. Nie spełnienie powyższych warunków i nie złożenie potrzebnych oświadczeń i dokumentów skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy i odrzuceniem oferty z przedmiotowego postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W przypadku wykonawców składających ofertę wspólną, warunek powinien być spełniony odrębnie przez każdego z wykonawców.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 5 pkt 4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie realizujących zamówienie, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia: 1) określenie celu gospodarczego; 2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy realizacji ww. zamówienia; 3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie obejmującego minimum okres realizacji przedmiotu zamówienia oraz gwarancji i rękojmi (o ile dotyczy); 4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach