Przetargi.pl
Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu partnerskiego pn. „Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” - Miasto Ząbki

Miasto Ząbki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-091 Ząbki, Wojska Polskiego 10
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Ząbki
  Wojska Polskiego 10
  05-091 Ząbki, woj. mazowieckie
  REGON: 013269717
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem w ramach projektu partnerskiego pn. „Szkoła online - wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej” - Miasto Ząbki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem w liczbie 168 szt. oraz tabletów w liczbie 211 szt. dla 6 szkół podstawowych zlokalizowanych na terenie miasta Ząbki. 2. Niniejsze zamówienie jest częścią projektu pn.: „Szkoła online – wsparcie działań edukacyjnych w formie zdalnej”, który jest realizowany przez Gminę Radzymin w partnerstwie z Gminami: Miasto Kobyłka, Miasto Marki, Miasto Ząbki, Miasto Zielonka. 3. Głównym miejscem realizacji zamówienia będą następujące szkoły podstawowe z terenu Miasta Ząbki: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Generała Franciszka Kleeberga w Ząbkach, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach, Szkoła Podstawowa Nr 4 im. św. Jana Pawła II w Ząbkach, Szkoła Podstawowa Nr 5 im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Ząbkach, Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ząbkach.4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sprzęt i oprogramowanie oddzielnie zapakowane dla każdej szkoły. Przedmiot zamówienia obejmuje również instalację wymaganych oprogramowań wraz z wniesieniem sprzętu. 5. Dostawy i usługi instalacji będą realizowane w siedzibach poszczególnych szkół objętych przedmiotowym zamówieniem, w wyznaczonym przez Dyrektora danej szkoły lub osobę upoważnioną dniu roboczym, w godz. 9.00 – 15.00.6. Wykonawca zapewni właściwy sposób transportu dla utrzymania parametrów i jakości dostarczanego sprzętu. W trakcie transportu elementy sprzętu muszą być, zabezpieczone przed działaniem czynników zewnętrznych (wilgocią, zabrudzeniem, itp.). 7. Koszty transportu, ubezpieczenia w trakcie transportu i rozładunku ponosi Wykonawca.8. Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem, musi być fabrycznie nowy, nieużywany i wolny od wad, wyprodukowany nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia oferty, posiadać instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 9. Zasady równoważności rozwiązań:1) W przypadku wystąpienia w treści SWZ nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat oraz systemów odniesienia produkty można zastąpić równoważnymi. Za rozwiązania równoważne Zamawiający uzna takie rozwiązania, które umożliwiają uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego za pomocą innych rozwiązań technicznych. Za rozwiązania równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wskazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Poprzez wskazanie nazw producenta, znaków towarowych, norm, aprobat czy systemów odniesienia Zamawiający miał na celu określenie minimalnych parametrów jakościowych i cech użytkowych, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów itp. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.2) Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przy pomocy określonych norm, aprobat czy specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 101 ust. 1-3 ustawy, zgodnie z art. 101 ust.4 ustawy dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy – Zamawiający nie może odrzucić oferty tylko dlatego, że oferowane dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi i systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach