Przetargi.pl
Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 2

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba ogłasza przetarg

 • Adres: 41940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 934 100 , fax. 323 934 141
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej im. Dra Janusza Daaba
  ul. Bytomska 62
  41940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 934 100, fax. 323 934 141
  REGON: 86830700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://urazowka.piekary.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich - 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby Oddziałów Rehabilitacji w Kochcicach Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej im. dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich, szczegółowo opisanych w załącznikach: a) nr 4 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik cenowy); b) nr 2 do SIWZ Istotne postanowienia umowne. 3.1 Podział zamówienia i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień : Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części dalej zwane „Pakietami”: Pakiet nr 1 - Rower treningowy - 1 szt. Kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej. Pakiet nr 2 - Steper treningowy - 1 szt. Kod CPV: 33158400-6 - Sprzęt do terapii mechanicznej. Zamówienie jest udzielane w częściach. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych ani nie wymaga składania ofert wariantowych. Gwarancja min. 24 miesiące.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33158400-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. a) SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach