Przetargi.pl
Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44101 Gliwice, ul. Wybrzeże Armii Krajowej
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2789171, 2789172, 2789193, , fax. 032 2789197, 2789198
 • Data zamieszczenia: 2018-10-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach
  ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15
  44101 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2789171, 2789172, 2789193,, fax. 032 2789197, 2789198
  REGON: 28836600028
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.io.gliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Diagnostyczno-Zabiegowym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddziału w Gliwicach, zwanego dalej Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ, - Projekt wykonawczo-budowlany instalacji klimatyzacji – załącznik nr 2 do SIWZ, - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 3 do SIWZ, - Przedmiary Robót – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Zamawiający wymaga rękojmi za wady dla przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego robót oraz gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz na zainstalowane urządzenia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Informacja o możliwości złożenia oferty równoważnej: 1) Przedmiot zamówienia został w niektórych elementach wskazany przez Zamawiającego poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika). Dopuszcza się zatem zastosowanie (zaproponowanie w ofercie) wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazanie marki lub nazwy producenta określa klasę produktu. W ofercie można przyjąć wyroby innych marek i producentów o parametrach technicznych i właściwościach użytkowych odpowiadających wyrobom opisanym w projekcie wykonawczym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego za zastosowane materiały. 2) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp – Wykonawca, który będzie się powoływał w swojej ofercie na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarze robót opisujących niniejsze zamówienie jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Jako takie należy rozumieć rozwiązania o parametrach nie gorszych niż podane przykładowo w dokumentacji. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany uwzględnić w kosztorysie ofertowym rozwiązania równoważne i w danej pozycji kosztorysowej oznaczyć je słowem „RÓWNOWAŻNE” i załączyć do oferty dokumenty uwiarygodniające zgodność cech technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych zawartych w rozwiązaniach równoważnych wymaganiom Zamawiającego, zaoferowanych w złożonej ofercie. 3) Niezłożenie przez Wykonawcę w ofercie dokumentów o zastosowaniu rozwiązań równoważnych będzie rozumiane jako ujęcie w kalkulacji ceny oferty materiałów i urządzeń zaproponowanych w dokumentacji projektowej. 7. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie (Formularz Oferty) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz do podania nazwy podwykonawcy. Zlecanie części zamówienia podwykonawcom winno odbywać się na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Szczegółowe warunki dotyczące podwykonawstwa robót budowlanych, dostaw i usług w niniejszym postępowaniu Zamawiający określił we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. 8. Personel Wykonawcy – wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie, na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem prac remontowych, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących pracami, dostawców materiałów budowlanych. 2) Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez niego nie krótszym jednak niż 5 dni roboczych licząc od dnia żądania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z pracownikami, o których mowa w ust. 1 powyżej. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 3) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę z pracownikami w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 2 powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę. 4) Jeżeli pomimo powyższych wymogów na budowie będzie przebywać osoba nie zatrudniona na podstawie umowy o pracę, co zostanie ustalone przez inspektora nadzoru, Zamawiającego lub jego przedstawicieli, osoba taka będzie musiała opuścić plac budowy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1.000,00 zł brutto za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zostać potwierdzony pisemną notatką sporządzoną przez inspektora nadzoru lub przedstawicieli Zamawiającego. Notatka nie musi być podpisana przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 9. Ubezpieczenie. 1) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (delikt, kontrakt, produkt) w zakresie prac objętych przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie niższą 1 000 000,00 zł obejmującą zakresem ochrony:  szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego powstałe w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, naprawy lub innych czynności oraz w mieniu powierzonym (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody wyrządzone przez podwykonawców Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody osobowe – w tym ochrona pracowników Wykonawcy (do wysokości sumy gwarancyjnej),  szkody powstałe w następstwie awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, instalacji gazowych, elektrycznych oraz szkody powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu Kanalizacji (do wysokości sumy gwarancyjnej);  zakres ubezpieczenia powinien obejmować także szkody w mieniu otaczającym plac prowadzonych robót powstałe wskutek realizacji przedmiotu zamówienia (do wysokości sumy gwarancyjnej). 2) Umowa ubezpieczenia powinna gwarantować wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody. 3) Szczegóły dotyczące terminu ważności ubezpieczenia określono we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. 10. Zamawiający ustala, że w dniu 17.10.2018 r. o godz. 13.30 na terenie siedziby Zamawiającego odbędzie się wizja lokalna, której celem będzie sprawdzenie przez wykonawców miejsca oraz warunków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Spotkanie uczestników wizji lokalnej rozpocznie się w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – w sali narad pok. 103 (Budynek Główny, parter). Uwagi: • Zamawiający sugeruje Wykonawcom zasadność uczestniczenia w wizji lokalnej, jednak nie nakłada na nich takiego obowiązku (uczestnictwo w wizji jest prawem, a nie obowiązkiem Wykonawców); • Brak rozpoznania przedmiotu zamówienia w ramach wizji lokalnej nie będzie skutkował dyskwalifikacją oferty; • Ryzyko związane np. z błędnym skalkulowaniem ceny lub niedoszacowaniem oferty z powodu braku udziału w wizji lokalnej w pełni obciąża Wykonawcę; • W związku z wyznaczeniem wizji lokalnej Zamawiający ustalił termin składania ofert dłuższy od minimalnego terminu określonego w ustawie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w kwocie 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego, tj. DO/DZ-381-1-124/18. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t .j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek: ING Bank Śląski O/Gliwice 96 1050 1285 1000 0002 0211 3460 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający za prawidłowy termin jego wniesienia uznaje datę wpływu na konto Zamawiającego, a nie datę dokonania polecenia przelewu. 7. Zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię dokonania przelewu. 8. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w innej formie niż pieniężna odpowiedni dokument w formie oryginału należy złożyć w osobnej kopercie zaadresowanej do Działu Finansowo-Księgowego za pośrednictwem Kancelarii Zamawiającego, natomiast kserokopię tego dokumentu zaleca się wpiąć do oferty. 9. Z treści gwarancji musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp. 10. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia musi obejmować, co najmniej cały okres związania z ofertą, o którym mowa w rozdziale XVII w pkt 1. 11. W przypadku przesunięcia terminu składania ofert należy uwzględnić nowy termin ważności wadium. W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, należy przedłużyć okres ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, należy wnieść nowe wadium na przedłużony okres związania ofertą, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 12. Zwrot wadium odbywać się będzie zgodnie z zapisami zawartymi w art. 46 ustawy PZP. 13. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wymaganego wadium lub wniesie je w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie instalowania oraz konserwacji lub serwisowania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową raz o niektórych fluorowanych gazach cieplarniach (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1951 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wypełnione, podpisane i opieczętowane (pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy formularze: 1) „Oferta Przetargowa” - załącznik nr 5 do SIWZ, 2) oświadczenie dot. przesłanek do wykluczenia – załącznik nr 6 do SIWZ, 3) oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 7 do SIWZ, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy zasobów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy Pzp – załącznik nr 11 do SIWZ, 5) pełnomocnictwo/pełnomocnictwa do podpisania oferty i załączników.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach