Przetargi.pl
Zakup sprzętu medycznego z podziałem na pakiety

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne ogłasza przetarg

 • Adres: 95-200 Pabianice, ul. Jana Pawła II 68
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 2253500 , fax. 42 2149299
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabianickie Centrum Medyczne
  ul. Jana Pawła II 68 68
  95-200 Pabianice, woj. łódzkie
  tel. 42 2253500, fax. 42 2149299
  REGON: 00031510000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcmnzoz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Sp. z o. o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu medycznego z podziałem na pakiety
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego z podziałem na pakiety. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja techniczna
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331941100
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 14 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 7 369,92 zł. (słownie: siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze). Przy składaniu ofert na pakiety wysokość wadium wynosi: Pakiet I-884,00 zł Pakiet II-1 074,07 zł Pakiet III-814,81 zł Pakiet IV-777,78 zł Pakiet V-660,00 zł Pakiet VI-9,26 zł Pakiet VII-2 962,96 zł Pakiet VIII-101,85 zł Pakiet IX-85,19 zł 2.Wadium może być wniesione w: 2.1.pieniądzu, 2.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3.gwarancjach bankowych, 2.4.gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5.poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2, Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) 3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: BRE Bank SA 41 1140 1108 0000 2134 6700 1003 z zaznaczeniem -wadium - przetarg 23/TZ/2011-. 5.Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na konto Zamawiającego, podane w pkt 4. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz oryginał należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej napisem - WADIUM. Do oferty załączyć kopię poświadczoną za zgodność. 6.Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie przez Zamawiającego odrzucona. 7.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 12. 8.Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 9.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 13.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 13.1.Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 13.2.Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Zamawiający nie wymaga); 13.3.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcmnzoz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach