Przetargi.pl
Dostarczenie i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.

Sąd Okręgowy w Sieradzu ogłasza przetarg

 • Adres: 98-200 Sieradz, Aleja Zwycięstwa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8266675 , fax. 043 8271014
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Okręgowy w Sieradzu
  Aleja Zwycięstwa 1 1
  98-200 Sieradz, woj. łódzkie
  tel. 043 8266675, fax. 043 8271014
  REGON: 73164755000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sieradz.so.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostarczenie i montaż windy dla osób niepełnosprawnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostarczenie i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Sądu Rejonowego w Łasku ul. Przemysłowa 5.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 424161305
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sieradz.so.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach