Przetargi.pl
„ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" ogłasza przetarg

 • Adres: 45-047 Opole, ul. Waryńskiego
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-77 4412072, , fax. 0-77 4412072
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"
  ul. Waryńskiego 30
  45-047 Opole, woj. opolskie
  tel. 0-77 4412072, , fax. 0-77 4412072
  REGON: 53157728600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.srodmiescie.opole.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO DLA SP ZOZ „ŚRÓDMIEŚCIE” W OPOLU”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla projektu „Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ „Śródmieście” w Opolu”. Postępowanie oznaczone jest znakiem: PN/03/2019. Wykonawcy powinni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie. Opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w OPZ. Przy czym Wykonawca składając formularz ofertowy oświadcza, że zaoferowany przez niego przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, odpowiadał standardom jakościowym i technicznym przewidzianym dla funkcji, które ma pełnić oraz posiada aktualne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.   Zamówienie zostało podzielone na 4 rozłączne zadania (4 części):Dostawa: Zadanie nr 1: Aparatu ultrasonograficznego Zadanie nr 2: Myjni - dezynfektora Zadanie nr 3: Tonometru Zadanie nr 4: Audiometru Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę oferty na dowolnie wybrane przez siebie części zamówienia. Kod CPV: Wspólny Słownik Zamówień): 33100000-1 (urządzenia medyczne). Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniego sprzętu oraz osób posiadających stosowne uprawnienia do wykonania obowiązków wynikających z dostawy, montażu i zainstalowania przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty, materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę: 36 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia i określa go jako okres minimalny. Okres gwarancji stanowi w niniejszym postępowaniu poza cenowe kryterium oceny ofert. Warunki dotyczące jej maksymalnego okresu zostały określone w pkt. 24.8. SIWZ. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 12.5. pkt a) składa dokument, o którym mowa w pkt 12.6. pkt a) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony, nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach