Przetargi.pl
Zadanie obejmujące przeprowadzenie kompleksowej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie dotacji w Projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu realizowanym przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ogłasza przetarg

 • Adres: 45-315 Opole, Głogowska
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 4416701, , fax. 77 4416702
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
  Głogowska 25c
  45-315 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 4416701, , fax. 77 4416702
  REGON: 53165550800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://wupopole.praca.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie obejmujące przeprowadzenie kompleksowej oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie dotacji w Projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu realizowanym przez Województwo Opolskie/Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania obejmującego przeprowadzenie przez Wykonawcę przy udziale co najmniej 8 ekspertów kompleksowej oceny merytorycznej 250 Wniosków o przyznanie dotacji złożonych we wszystkich naborach w Projekcie Pomysł na starcie kluczem do biznesu realizowanym przez Województwo Opolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach VII Osi Priorytetowej Konkurencyjny rynek pracy, Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 73430000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1b pkt 1-3 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia go z udziałuw postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 lub ust. 5 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ, 3) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ, (jeżeli dotyczy), 4) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 5) pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy dokumentów składających się na ofertę nie podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach