Przetargi.pl
„Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””

Gmina Daleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 26-021 Daleszyce, pl. Staszica
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 0-41 3171693 , fax. 0-41 3171693
 • Data zamieszczenia: 2020-06-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Daleszyce
  pl. Staszica 9
  26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie
  tel. 0-41 3171693, fax. 0-41 3171693
  REGON: 29101004000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.daleszyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej sieci Edukacyjnej””
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wg. poniższej specyfikacji: 1) Zamówienie obejmuje dostarczenie zestawów w ilości 34 szt. 2) Każdy zestaw składa się z poniższych elementów: LP. Nazwa Parametru Wartość 1 Typ sprzętu Fabrycznie nowy, komputer przenośny, Laptop 2 Procesor Uzyskujący w teście PassMark CPU nie mniej niż 12.500 punktów (https://www.cpubenchmark.net) 3 Pamięć RAM Minimum: 4GB Maksimum: 8GB 4 Karta graficzna Wbudowana, 5 Oprogramowanie System operacyjny Windows 10 Pro 64x PL Licencja nowa, nieużywana na innym komputerze. 6 Kamera, mikrofon Wbudowane w ramkę ekranu 7 Dysk twardy Minimum: 240 GB SSD Maksimum: 512 GB SSD 8 Przekątna ekranu Minimum: 13’’ Maksimum: 15,6’’ 9 Ekran dotykowy Nie 10 Klawiatura Typu QWERTY 11 Zestaw słuchawkowy Obu uszny, nauszny, przewodowy z połączeniem USB, przycisk wyciszania fizyczny umieszczony na przewodzie lub na mikrofonie, mikrofon na pałąku 12 Łączność Port 1Gbit LAN, wbudowane WiFi 802.11 a/b/g/n/ac 13 Napęd optyczny Nie (jako kryterium konieczne ogranicza znacząco liczbę dostępnych modeli) – jeśli wymagany, korzystniejszym rozwiązaniem jest zakup zewnętrznego napędu na USB 14 Gwarancja 24 miesiące 15 Zasilanie zewnętrzne Zewnętrzny zasilacz sieciowy AC/DC 100/230V, 60/50 Hz, z kablami połączeniowymi 16 Akumulator Czas pracy minimum 4 godziny z zaoferowanej baterii z funkcją oszczędzania energii – potwierdzone w dokumentacji i w praktyce 17 Mysz USB Mysz optyczna, bezprzewodowa (zasięg 5m), podłączana poprzez port USB, dwuklawiszowa, z rolką. 18 Torba przenośna W zależności od rozmiaru komputera z min. 2 kieszeniami zamykanymi suwakiem błyskawicznym 3) Zamawiający wymaga, aby: a) dostarczone licencje i oprogramowanie było wolne od roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich oraz innych praw pokrewnych, a w szczególności patentów, zarejestrowanych znaków i wzorów w związku z użytkowaniem przedmiotu umowy oraz bez możliwości ich wypowiedzenia b) wszystkie wymagane systemy operacyjne i aplikacje były zainstalowane oraz dostarczone w polskiej wersji językowej, c) wszystkie wymagane systemy operacyjne i aplikacje były dostarczone z wymaganymi kluczami licencyjnymi, d) zainstalowane systemy operacyjne nie wymagały aktywacji i zawierały wszystkie sterowniki wymagane przez producenta do prawidłowej pracy, e) każde zainstalowane lub zaktualizowane oprogramowanie miało wersję aktualną na dzień zawarcia umowy, f) aktywowane oprogramowanie nie wymagało wpisania nr licencji przez Zamawiającego po odbiorze urządzenia, Projekt realizowany w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30213100-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Złożenie oświadczenia wraz z ofertą dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy Wykonawca nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej. Jakakolwiek zmiana sytuacji Wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie Wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach