Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6649100 , fax. 042 6649102
 • Data zamieszczenia: 2014-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  ul. Piotrkowska 190 190
  90-368 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6649100, fax. 042 6649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lsi.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, w podziale na następujące części: 1. CZĘŚĆ NR 1: 1) Stacja robocza - 10 szt. 2) Monitor do stacji roboczej z pkt. 1 - 10 szt. 3) Oprogramowanie do projektowania oraz opracowania dokumentacji w zakresie inżynierii lądowej wspierające jednocześnie technologię modelowania informacji o budynku (BIM) 4) Urządzenie wielofunkcyjne - 4 szt. 5) Urządzenie typu NAS - 1 szt. 2. CZĘŚĆ NR 2: 1) System zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami i komunikacją Microsoft Exchange Server 2013 OLP wraz z 80 licencjami dostępowymi - 1 szt. 2) Usługa instalacji, konfiguracji i migracji danych w zakresie uruchomienia systemu z poz. 1 3) Oprogramowanie systemowe Microsoft Windows Server Datacenter 2012 OLP - licencja na 2 procesory wraz z usługą Software Assurance na okres 24 m-cy - 3 szt. 4) Podniesienie wersji posiadanego systemu kopii zapasowych do wersji aktualnej wraz z usługą maintenance na okres 36 miesięcy oraz dostawę nowych licencji wraz z usługą maintenance na okres 36 miesięcy 5) Oprogramowanie Oracle Standard Edition One licencja na jeden procesor / socjet wraz z asystą techniczną na okres 12 m-cy- 1 szt. 6) ESRI Utility Bundle - 1 szt. 7) Serwer baz danych - 1 szt. 8) Biblioteka taśmowa - 1 szt. 9) Usługa instalacji biblioteki taśmowej opisanej w punkcie 8 oraz rekonfiguracji systemu kopii zapasowych 10) Analizator logów (virtual appliance) - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7a / 7b (odpowiednio dla części) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: CZĘŚĆ NR 1: 5 000,00zł (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) CZĘŚĆ NR 2: 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: a. pieniądzu; b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c. gwarancjach bankowych; d. gwarancjach ubezpieczeniowych; e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. nr 42, poz. 275, ze zm.). 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium: a. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy: 35 1060 0076 0000 3310 0019 3507. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. b. Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w sekretariacie, w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8.00-16.00, a do oferty dołączyć kopię dokumentu wadium. 4. W przypadku wnoszenia wadium przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z treści gwarancji / poręczenia musi wynikać, że odnosi się ona / ono zarówno do zleceniodawcy gwarancji / poręczenia, jak również do wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (wszyscy członkowie wchodzący w skład podmiotu wspólnego muszą być wymienieni). 5. Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) uPzp wykluczy Wykonawcę, który wniesie wadium niezgodnie z zapisami określonymi pkt. 4. Szczegółowe informacje dotyczące wadium zawarte są w Specyfikacji istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lsi.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach