Przetargi.pl
Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.

Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 042 6649100 , fax. 042 6649102
 • Data zamieszczenia: 2015-08-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o.
  ul. Piotrkowska 190 190
  90-368 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 042 6649100, fax. 042 6649102
  REGON: 10007730100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.lsi.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania na potrzeby ŁSI sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa, w podziale na następujące części: 1. CZĘŚĆ NR 1: 1) Stacja robocza + Win7 - 4 szt. 2) Monitor do stacji roboczej - 7 szt. 3) Komputer przenośny + Win8 + Office 2013 Std - 2 szt. 4) Monitor LCD - 2 szt. 5) Zasilacz awaryjny - 3 szt. 6) Odnowienie kontraktu subskrypcyjnego Autodesk AutoCad Civil 3D - 2 szt. 7) Licencje oprogramowania antywirusowego - 101 szt. Odnowienie na 36 miesięcy 2. CZĘŚĆ NR 2: 1) Rozbudowa macierzy dyskowej - 1 szt. 2) Usługa instalacji, konfiguracji oraz implementacji dysków oraz macierzy z poz. 1) 3) Półka dyskowa do serwera backupu 4) Usługa rozbudowy półki dyskowej oraz systemu kopii zapasowych 5) Rozbudowa systemu zarządzania pocztą e-mail, kalendarzami, kontaktami i komunikacją 6) Certyfikat SSL- 1 szt. 7) Licencja silnika baz danych wraz z licencjami dostępowymi wraz z usługą Software Assurance na okres 24 miesięcy 8) System antyspamowy - 1 szt. 9) Usługa uruchomienia systemu antyspamowego z poz. 8) 3. CZĘŚĆ NR 3 1) Serwer z szafą serwerową 4. CZĘŚĆ NR 4 1) Uaktualnienie oprogramowania TelWin Scada 5. CZĘŚĆ NR 5 1) Uaktualnienie oprogramowania Comarch ERP Optima Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 5: Asysta techniczna (gwarancja) na okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy dla: stanowisk oprogramowania: - Comarch ERP Optima Duże Kadry i Płace - 2 stanowiska - Comarch ERP Optima Kasa/Bank - 2 stanowiska Asysta winna umożliwić przez okres jej trwania: - standardową gwarancję na system z dostępem do aktualizacji, - dostęp do nowych bezpłatnych wersji oprogramowania (uwzględniających najnowsze przepisy prawne i zawierających nową funkcjonalność), - prawo do korzystania z pomocy specjalistów Comarch (telefoniczny hot-line dostępny w dni robocze w godzinach 9:00 - 17:00 pod numerami telefonów (12) 681 43 00 lub (12) 681 90 01), - dostęp do specjalnych stron internetowych Comarch przeznaczonych dla Klientów (m.in. Centrum Wiedzy zawierające użyteczne informacje dotyczące oprogramowania Comarch ERP Optima). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 1 - 4 znajduje się w załącznikach nr 7a, 7b, 7c, 7d (odpowiednio dla danej części) do niniejszej SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: - dla części 1 - 1 600,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych i 00/100) - dla części 2 - 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych i 00/100) - dla części 3 - 600,00 zł (sześćset sześćdziesiąt złotych i 00/100) - dla części 4 - 800,00 zł (osiemset złotych i 00/100) - dla części 5 - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia należy wnieść wadium w wysokości odpowiadającej sumie wadiów dla tych części. Szczegółowe informacje dotyczące wadium znajdują się w Rozdziale 10 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lsi.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach